สุกฺกํ ภาเวถ ปณฺฑิโต “บัณฑิตควรเจริญธรรมขาว”

สุกฺกํ ภาเวถ ปณฺ…

กณฺหํ ธมฺมํ วิปฺปหาย “บัณฑิตควรละธรรมดำเสีย”

กณฺหํ ธมฺมํ วิปฺ…

สทฺธมฺโม ครุกาตพฺโพ “ควรเคารพพระสัทธรรม”

สทฺธมฺโม ครุกาตพ…

ธมฺมํ จเร สุจริตํ น ตํ ทุจฺจริตํ จเร “พึงประพฤติธรรมให้สุจริต ไม่ควรประพฤติให้ทุจริต”

ธมฺมํ จเร สุจริต…

โยนิโส วิจิเน ธมฺมํ “พึงเลือกเฟ้นธรรม โดยแยบคาย”

โยนิโส วิจิเน ธม…

สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย “สภาวธรรมทั้งปวง ไม่ควรถือมั่น”

สพฺเพ ธมฺมา นาลํ…

ธมฺเม ฐิตา เย น กโรนฺติ ปาปกํ “ผู้ตั้งอยู่ในธรรม ย่อมไม่กระทำบาป”

ธมฺเม ฐิตา เย น …

ธมฺเม ฐิตํ วิชหาติ กิตฺติ “เกียรติ ย่อมไม่ละผู้ตั้งอยู่ในธรรม”

ธมฺเม ฐิตํ วิชหา…

น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารี “ผู้ประพฤติธรรม ย่อมไม่ไปสู่ทุคติ”

น ทุคฺคตึ คจฺฉติ…

ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ “ธรรมแล ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม”

ธมฺโม หเว รกฺขติ…

ธมฺมจารี สุขํ เสติ “ผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข”

ธมฺมจารี สุขํ เส…

ธมฺมปีติ สุขํ เสติ “ผู้มีปีติในธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข”

ธมฺมปีติ สุขํ เส…

สพฺเพสํ สหิโต โหติ สทฺธมฺเม สุปติฏฺฐิโต “ผู้ตั้งมั่นในสัทธรรม เป็นผู้เกื้อกูลแก่ชนทั้งปวง”

สพฺเพสํ สหิโต โห…

ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ “ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว นำสุขมาให้”

ธมฺโม สุจิณฺโณ ส…

สทฺธมฺโม สพฺภิ รกฺขิโต “ธรรมของสัตบุรุษ อันสัตบุรุษรักษา”

สทฺธมฺโม สพฺภิ ร…

สตญฺจ ธมฺโม น ชรํ อุเปติ “ธรรมของสัตบุรุษ ไม่เข้าถึงความคร่ำคร่า”

สตญฺจ ธมฺโม น ชร…

สตํ ธมฺโม ทุรนฺวโย “ธรรมของสัตบุรุษ รู้ได้ยากยิ่ง”

สตํ ธมฺโม ทุรนฺว…

ธมฺโม หิ อิสินํ ธโช “ธรรมแล เป็นธงชัยของพวกฤาษี”

ธมฺโม หิ อิสินํ …

มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา “ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า”

มโนปุพฺพงฺคมา ธม…

ธมฺโม รหโท อกทฺทโม “ธรรมเหมือนห้วงน้ำไม่มีตม”

ธมฺโม รหโท อกทฺท…