ควรเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคาย จะเห็นอรรถแจ่มแจ้งได้ด้วยปัญญา ความหลุดพ้นแห่งใจย่อมมี เหมือนไฟดับ

โยนิโส วิจิเน ธม…

ผู้ใดฟังธรรมแม้น้อย ย่อมเห็นธรรมด้วยกาย ผู้ใดไม่ประมาทธรรม ผู้นั้นแล ชื่อว่าผู้ทรงธรรม

โย จ อปฺปมฺปิ สุ…

ผู้ใดปรารถนาโภคทรัพย์ อายุ ยศ สุข อันเป็นทิพย์ ผู้นั้น พึงงดเว้นบาปทั้งหลาย แล้วประพฤติสุจริตธรรม 3 อย่าง

โย อิจฺเฉ ทิพฺพโ…

ชนเหล่าใดประพฤติธรรม ในธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวดีแล้ว ชนเหล่านั้น จักข้ามแดนมฤตยูที่ข้ามได้ยาก

เย จ โข สมฺมทกฺข…

ผู้ใดไม่มีความเคารพในเพื่อนพรหมจารี ผู้นั้นย่อมห่างจากพระสัทธรรม เหมือนฟ้ากับดินฉะนั้น

ยสฺส สพฺรหฺมจารี…

เมื่อพระพุทธเจ้าผู้ทำความสว่างเกิดขึ้นในโลก พระองค์ย่อมประกาศธรรมสำหรับดับทุกข์นี้

ยทา จ พุทฺธา โลก…

ผู้ถูกราคะย้อม ถูกกองมืด (อวิชชา) ห่อหุ้มแล้ว ย่อมไม่เห็นธรรมสำหรับฝืนใจอันละเอียดลออ ลึกซึ้ง ซึ่งเห็นได้ยาก

ปฏิโสตคามึ นิปุณ…

ผู้ไม่คดโกง ไม่พูดเพ้อ มีปรีชา ไม่หยิ่ง มีใจมั่นคง นั้นแล ย่อมงดงามในธรรม ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงแล้ว

นิกฺกุหา นิลฺลปา…

เขากล่าวว่า ฟ้ากับดินไกลกัน และฝั่งทะเลก็ไกลกัน แต่ธรรมของสัตบุรุษกับของอสัตบุรุษ ไกลกันยิ่งกว่า

นภญฺจ ทูเร ปฐวี …

คนมีตัณหาเป็นเพื่อน ท่องเที่ยวอยู่ช้านาน ไม่ล่วงพ้นสงสาร ที่กลับกลอกไปได้

ตณฺหาทุติโย ปุริ…

กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร จัณฑาล และคนงานชั้นต่ำ ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว ย่อมเป็นผู้เสมอกันในสวรรค์ชั้นไตรทิพย์

ขตฺติยา พฺราหฺมณ…

ผู้มีปัญญาทราม มีจิตใจกระด้าง ถึงฟังคำสอนของพระชินเจ้า ก็ยังห่างไกลจากพระสัทธรรม เหมือนดินกับฟ้า

อุปารมฺภจิตฺโต ท…

ผู้ใดสอนธรรมแก่คนปฏิบัติไม่ถูก ถ้าเขาทำตามคำของผู้นั้น จะไม่ไปสู่ทุคติ

อธมฺมํ ปฏิปนฺนสฺ…

สุกฺกํ ภาเวถ ปณฺฑิโต “บัณฑิตควรเจริญธรรมขาว”

สุกฺกํ ภาเวถ ปณฺ…

กณฺหํ ธมฺมํ วิปฺปหาย “บัณฑิตควรละธรรมดำเสีย”

กณฺหํ ธมฺมํ วิปฺ…

สทฺธมฺโม ครุกาตพฺโพ “ควรเคารพพระสัทธรรม”

สทฺธมฺโม ครุกาตพ…

ธมฺมํ จเร สุจริตํ น ตํ ทุจฺจริตํ จเร “พึงประพฤติธรรมให้สุจริต ไม่ควรประพฤติให้ทุจริต”

ธมฺมํ จเร สุจริต…

โยนิโส วิจิเน ธมฺมํ “พึงเลือกเฟ้นธรรม โดยแยบคาย”

โยนิโส วิจิเน ธม…

สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย “สภาวธรรมทั้งปวง ไม่ควรถือมั่น”

สพฺเพ ธมฺมา นาลํ…

ธมฺเม ฐิตา เย น กโรนฺติ ปาปกํ “ผู้ตั้งอยู่ในธรรม ย่อมไม่กระทำบาป”

ธมฺเม ฐิตา เย น …

ธมฺเม ฐิตํ วิชหาติ กิตฺติ “เกียรติ ย่อมไม่ละผู้ตั้งอยู่ในธรรม”

ธมฺเม ฐิตํ วิชหา…

น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารี “ผู้ประพฤติธรรม ย่อมไม่ไปสู่ทุคติ”

น ทุคฺคตึ คจฺฉติ…

ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ “ธรรมแล ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม”

ธมฺโม หเว รกฺขติ…

ธมฺมจารี สุขํ เสติ “ผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข”

ธมฺมจารี สุขํ เส…

ธมฺมปีติ สุขํ เสติ “ผู้มีปีติในธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข”

ธมฺมปีติ สุขํ เส…

สพฺเพสํ สหิโต โหติ สทฺธมฺเม สุปติฏฺฐิโต “ผู้ตั้งมั่นในสัทธรรม เป็นผู้เกื้อกูลแก่ชนทั้งปวง”

สพฺเพสํ สหิโต โห…

ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ “ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว นำสุขมาให้”

ธมฺโม สุจิณฺโณ ส…

สทฺธมฺโม สพฺภิ รกฺขิโต “ธรรมของสัตบุรุษ อันสัตบุรุษรักษา”

สทฺธมฺโม สพฺภิ ร…

สตญฺจ ธมฺโม น ชรํ อุเปติ “ธรรมของสัตบุรุษ ไม่เข้าถึงความคร่ำคร่า”

สตญฺจ ธมฺโม น ชร…

สตํ ธมฺโม ทุรนฺวโย “ธรรมของสัตบุรุษ รู้ได้ยากยิ่ง”

สตํ ธมฺโม ทุรนฺว…