ธัมมวรรค หมวดธรรม

พุทธศาสนสุภาษิต หลักคำสอนที่มุ่งเน้นแสดงถึงธรรมทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่ว เพื่อให้ผู้ศึกษาได้รู้ถึงโทษของธรรมฝ่ายชั่วและอานิสงส์ของธรรมฝ่ายดี เพื่อจะได้ละธรรมฝ่ายชั่วและไขว่คว้าเอาธรรมฝ่ายดี

Scroll to Top