ปาปวรรค หมวดบาป

พุทธศาสนสุภาษิตหมวดบาป หลักธรรมคำสอนที่แสดงให้เห็นถึงโทษของการทำบาปน้อยใหญ่ทั้งหลาย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีความละอายต่อการทำบาป และกลัวต่อผลของบาป

Scroll to Top