น ฆาสเหตุปิ กเรยฺย ปาปํ “ไม่ควรทำบาปเพราะเห็นแก่กิน”

น ฆาสเหตุปิ กเรย…

ปาปานิ ปริวชฺชเย “พึงละเว้นบาปทั้งหลาย”

ปาปานิ ปริวชฺชเย…

นตฺถิ อการิยํ ปาปํ มุสาวาทิสฺส ชนฺตุโน “คนมักพูดมุสา จะไม่พึงทำชั่ว ย่อมไม่มี”

นตฺถิ อการิยํ ปา…

ธมฺมํ เม ภณมานสฺส น ปาปมุปลิมฺปติ “เมื่อเรากล่าวธรรมอยู่ บาปย่อมไม่แปดเปื้อน”

ธมฺมํ เม ภณมานสฺ…

นตฺถิ ปาปํ อกุพฺพโต “บาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำ”

นตฺถิ ปาปํ อกุพฺ…

ปาปานิ กมฺมานิ กโรนฺติ โมหา “คนมักทำบาปเพราะความหลง”

ปาปานิ กมฺมานิ ก…

ตปสา ปชหนฺติ ปาปกมฺมํ “สาธุชนย่อมละบาปกรรมได้ด้วยตบะ”

ตปสา ปชหนฺติ ปาป…

สกมฺมุนา หญฺญติ ปาปธมฺโม “คนมีสันดานชั่ว ย่อมลำบากเพราะกรรมของตน”

สกมฺมุนา หญฺญติ …

ปาเป น รมตี สุจิ “คนสะอาด ไม่ยินดีในความชั่ว”

ปาเป น รมตี สุจิ…

ปาปํ ปาเปน สุกรํ “ความชั่ว อันคนชั่วทำได้ง่าย”

ปาปํ ปาเปน สุกรํ…

ปาปานํ อกรณํ สุขํ “การไม่ทำบาป นำความสุขมาให้”

ปาปานํ อกรณํ สุข…

ทุกฺโข ปาปสฺส อุจฺจโย “ความสั่งสมบาป นำทุกข์มาให้”

ทุกฺโข ปาปสฺส อุ…

มลา เว ปาปกา ธมฺมา อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ “บาปธรรม เป็นมลทินแท้ ทั้งในโลกนี้ ทั้งในโลกหน้า”

มลา เว ปาปกา ธมฺ…