Tagged: ปาปวรรค หมวดบาป

พุทธศาสนสุภาษิตหมวดบาป หลักธรรมคำสอนที่แสดงให้เห็นถึงโทษของการทำบาปน้อยใหญ่ทั้งหลาย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีความละอายต่อการทำบาป และกลัวต่อผลของบาป

ผู้ทำบาป ย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ ละไปแล้วก็เศร้าโศก ฯลฯ

ผู้ทำบาป ย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ ละไปแล้วก็เศร้าโศก ชื่อว่าเศร้าโศกในโลกทั้งสอง เขาเห็นกรรมอันเศร้าหมองของตน จึงเศร้าโศกและเดือดร้อน