นตฺถิ อการิยํ ปาปํ มุสาวาทิสฺส ชนฺตุโน “คนมักพูดมุสา จะไม่พึงทำชั่ว ย่อมไม่มี”

นตฺถิ อการิยํ ปาปํ มุสาวาทิสฺส ชนฺตุโน "คนมักพูดมุสา จะไม่พึงทำชั่ว ย่อมไม่มี"

นตฺถิ อการิยํ ปาปํ มุสาวาทิสฺส ชนฺตุโน.

[คำอ่าน : นัด-ถิ, อะ-กา-ริ-ยัง, ปา-ปัง, มุ-สา-วา-ทิด-สะ, ชัน-ตุ-โน]

“คนมักพูดมุสา จะไม่พึงทำชั่ว ย่อมไม่มี”

(ขุ.ธ. ๒๕/๓๘, ขุ.อิติ. ๒๕/๒๔๓)

คนที่มักพูดมุสา คือคนที่พูดปดอยู่เป็นประจำ เป็นคนเหลาะแหละหละหลวม ไม่มีสัจจะ ไม่มีความจริงใจให้ใคร เป็นคนกลับกลอก เชื่อถือไม่ได้ คนที่พูดมุสาคือโกหกอยู่เสมอ ถือเป็นคนไม่ดี เพราะการที่เขาพูดโกหกนั้นก็เป็นการประพฤติชั่วทางวาจา ที่เรียกว่า วจีทุจริต ทุกครั้งที่เขากล่าวคำมุสา นั่นคือการทำชั่ว

และคนที่โกหกอยู่เสมอนั้น ย่อมมีแนวโน้มที่จะทำความชั่วอย่างอื่นด้วย การที่คนโกหกจะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เลย ดังนั้น คนที่มักพูดมุสาคือโกหกอยู่เสมอนั้น จึงเป็นบุคคลที่คบไม่ได้อีกประเภทหนึ่ง จัดอยู่ในจำพวกคนพาล พึงหลีกเว้นเสียให้ไกล

เราทั้งหลาย ในฐานะพุทธศาสนิกชน พึงดำเนินตามวิถีแห่งธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งสอนไว้ นั่นคือ การทำดีเว้นชั่ว เกรงกลัวบาป และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมนั้น จำเป็นต้องมีสัจจะ พูดแต่คำจริง อย่าทำตนเป็นคนโกหกหลอกลวง เพราะจะทำให้คนอื่นไม่เชื่อใจ หวาดระแวง เมื่อไม่ได้รับความเชื่อใจจากคนอื่น ย่อมเป็นการยากที่จะใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นอย่างผาสุกได้

ดังนั้น พึงฝึกตนให้เป็นคนมีสัจจะ พูดแต่ความจริง อย่าทำตนเป็นคนโกหกหลอกลวงเลย เพราะนั่นเป็นกิริยาของคนชั่ว บัณฑิตไม่สรรเสริญ


สารบัญ พุทธศาสนสุภาษิต


ดูอักษรย่อบอกนามคัมภีร์ได้ที่นี่