ยถา ยถา ยตฺถ ลเภถ อตฺตํ ตถา ตถา ตตฺถ ปรกฺกเมยฺย “พึงได้ประโยชน์ในที่ใด ด้วยประการใด ๆ ควรบากบั่นในที่นั้น ด้วยประการนั้น ๆ”

ยถา ยถา ยตฺถ ลเภ…

กเรยฺย โยคฺคํ ธุวมปฺปมตฺโต “ผู้ไม่ประมาท ควรทำความเพียรให้แน่วแน่”

กเรยฺย โยคฺคํ ธุ…

วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา “บุรุษพึงพยายามไปจนกว่าจะสำเร็จประโยชน์”

วายเมเถว ปุริโส …

อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ “ควรรีบทำความเพียรในวันนี้”

อชฺเชว กิจฺจมาตป…

หิยฺโยติ หิยฺยติ โปโส ปเรติ ปริหายติ “คนที่ผัดวันว่าพรุ่งนี้ ย่อมเสื่อม ยิ่งว่ามะรืนนี้ ก็ยิ่งเสื่อม”

หิยฺโยติ หิยฺยติ…

อถ ปจฺฉา กุรุเต โยคํ กิจฺเจ อาวาสุ สีทติ “ถ้าทำความเพียรในกิจการล้าหลัง จะจมอยู่ในวิบัติ”

อถ ปจฺฉา กุรุเต …

อนิพฺพินฺทิยการิสฺส สมฺมทตฺโถ วิปจฺจติ “ประโยชน์ย่อมสำเร็จโดยชอบแก่ผู้ทำโดยไม่เบื่อหน่าย”

อนิพฺพินฺทิยการิ…

น นิพฺพินฺทิยการิสฺส สมฺมทตฺโถ วิปจฺจติ “ประโยชน์ย่อมไม่สำเร็จโดยชอบ แก่ผู้ทำโดยเบื่อหน่าย”

น นิพฺพินฺทิยการ…

อกิลาสุ วินฺเท หทยสฺส สนฺตึ “คนไม่เกียจคร้าน พึงได้ความสงบใจ”

อกิลาสุ วินฺเท ห…

ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฺฐาตา วินฺทเต ธนํ “คนมีธุระหมั่นทำงานให้เหมาะเจาะ ย่อมหาทรัพย์ได้”

ปฏิรูปการี ธุรวา…

วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ “คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร”

วิริเยน ทุกฺขมจฺ…

กาลาคตญฺจ น หาเปติ อตฺถํ “คนขยัน ย่อมไม่พร่าประโยชน์ซึ่งถึงตามกาล”

กาลาคตญฺจ น หาเป…