วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา

วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา.

[คำอ่าน : วา-ยะ-เม-เถ-วะ, ปุ-ริ-โส, ยา-วะ, อัด-ถัด-สะ, นิบ-ปะ-ทา]

“บุรุษพึงพยายามไปจนกว่าจะสำเร็จประโยชน์”

(สํ.ส. 15/330)

คำว่า บุรุษ ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึง ผู้ชาย แต่หมายถึงมนุษย์ทั้งหมดทั้งชายและหญิง หรือหมายถึงคนทั่ว ๆ ไป ทุกเพศทุกวัยนั่นเอง

การที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ เกิดมาได้ด้วยบุญที่ได้สั่งสมมาอย่างมาก และการเกิดมาเป็นมนุษย์ ก็มีเป้าหมายคือ เกิดมาเพื่อสร้างบารมี

มนุษย์เรานี้มีความพิเศษกว่าสัตว์ดิรัจฉาน คือเรามีปัญญา เราสามารถคิดและสร้างสิ่งต่าง ๆ ได้ตามสิ่งที่คิด ความเจริญก้าวหน้าต่าง ๆ ที่มีอยู่บนโลกมนุษย์นี้ ล้วนเกิดมาจากความสามารถของมนุษย์ทั้งสิ้น

มนุษย์เราต่างจากสัตว์ดิรัจฉานตรงนี้เอง ดังนั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่า มนุษย์เราเกิดมาเพื่อสร้าง แต่คำว่า สร้าง ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสร้างวัตถุอย่างที่เราเห็น ๆ กันอยู่ แต่หมายถึง การสร้างบารมี

บารมี แปลว่า คุณงามความดีที่จะทำให้เราถึงฝั่ง ซึ่งคำว่า ฝั่ง หมายถึง พระนิพพาน อันเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา

ดังนั้น เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว ก็อย่าให้เสียชาติเกิด จงเร่งสร้างบารมีเพื่อเป้าหมายสูงสุดของเรา คือจงหมั่นปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้ถึงฝั่งคือพระนิพพานเถิด