ติกะ หมวดสาม

สันโดษ 3 ประการ

สันโดษ 3 ประการ

สันโดษ แปลว่า ความยินดี ความพอใจ หมายถึง ความยินดีพอใจด้วยของของตนเท่าที่มี เท่าที่พอดีแก่กำลัง หรือเท่าที่สมควร เป็นหลักธรรมเพื่อการดำรงชีวิตด้วยความรู้จักพอ ป้องกันการดิ้นรนจนเกินกำลัง หรือการแสวงหาที่ผิดทาง มี 3 ประการ
อ่านต่อสันโดษ 3 ประการ
ลัทธินอกพระพุทธศาสนา 3 ประเภท

ลัทธินอกพระพุทธศาสนา 3 ประเภท

ลัทธินอกพระพุทธศาสนา เรียกว่า ติตถายตนะ แปลว่า แดนเกิดแห่งลัทธิ ชุมนุมหรือประมวลแห่งลัทธิ เป็นลัทธิที่มีความเห็นตรงกันข้ามหรือขัดแย้งกับพระพุทธศาสนา แบ่งตามลักษณะความเชื่อเป็น 3 ประเภท
อ่านต่อลัทธินอกพระพุทธศาสนา 3 ประเภท
ปาปณิกธรรม 3 ประการ

ปาปณิกธรรม 3 ประการ

จักขุมา ตาดี คือ ต้องดูของเป็น รู้จักสินค้า รู้จักคุณภาพของสินค้า สามารถคำนวณราคา กะทุนเก็งกำไรได้แม่นยำ วางแผนได้ว่า เมื่อซื้อสินค้านั้น ๆ ไปขายต่อ จะต้องซื้อในราคาเท่าไหร่ แล้วเอาไปขายในราคาเท่าไหร่ จึงจะมีกำไร ไม่ขาดทุน
อ่านต่อปาปณิกธรรม 3 ประการ
ปปัญจะ 3 ประการ

ปปัญจะ 3 ประการ

ปปัญจะ หรือ ปปัญจธรรม คือ กิเลสเป็นเครื่องเนิ่นช้า หมายถึง กิเลสที่เป็นตัวการทำให้คิดปรุงแต่งยืดเยื้อพิสดาร ทำให้เขว หลงทาง ห่างจากความจริง เป็นตัวขัดขวางการบรรลุธรรม ทำให้บรรลุธรรมได้ช้า มี 3 ประการ
อ่านต่อปปัญจะ 3 ประการ
บุตร 3 ประเภท

บุตร 3 ประเภท

อภิชาตบุตร หรือ อติชาตบุตร บุตรที่ยิ่งกว่าบิดามารดา หมายถึง ลูกที่ดีกว่าเลิศกว่าพ่อแม่ คือมีคุณธรรมสูงกว่าพ่อแม่ เช่น พ่อแม่เป็นมิจฉาทิฏฐิ ไม่ดำรงตนอยู่ในศีลธรรม แต่ลูกเป็นสัมมาทิฏฐิ ดำรงตนอยู่ในศีลธรรม เป็นต้น
อ่านต่อบุตร 3 ประเภท
เทวทูต 3 ประการ

เทวทูต 3 ประการ

เทวทูต คือ ทูตของยมเทพ หรือ สื่อแจ้งข่าวของมฤตยู หมายถึง สิ่งที่เป็นสัญญาณเตือนให้ระลึกถึงคติธรรมดาของชีวิตอันมีความตายเป็นที่สุด เพื่อจะได้เกิดความสลดสังเวชและไม่ประมาท จะได้เร่งขวนขวายทำความดี จำแนกเป็น 3 ประเภทบ้าง 4 ประเภทบ้าง 5 ประเภทบ้าง
อ่านต่อเทวทูต 3 ประการ
สิกขา 3 ประการ

สิกขา 3 ประการ

สิกขา 3 ประการ หรือ ไตรสิกขา คือ ข้อที่จะต้องศึกษา ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักสำหรับศึกษา คือ ฝึกหัดอบรมกาย วาจา จิตใจ และปัญญา ให้ยิ่งขึ้นไป จนสามารถบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพานได้
อ่านต่อสิกขา 3 ประการ
ทานสมบัติ 3 ประการ

ทานสมบัติ 3 ประการ

ทานสมบัติ คือ ความถึงพร้อม หรือความพรั่งพร้อม ที่ทำให้ทานที่ได้บริจาคแล้วเป็นทานอันยอดเยี่ยม คือมีผลมาก มีอานิสงส์มาก จำแนกเป็น 3 ประการ
อ่านต่อทานสมบัติ 3 ประการ
สมบัติ 3 ประการ

สมบัติ 3 ประการ

สมบัติ แปลว่า ความถึงพร้อม ความพรั่งพร้อม หมายถึง ความพรั่งพร้อมสมบูรณ์แห่งสิ่งอันให้สำเร็จความปรารถนา ผลสำเร็จที่ให้สมความปรารถนา หรือสิ่งที่สร้างความสุขให้แก่ผู้ที่ครอบครอง ท่านจำแนกไว้ 3 อย่าง
อ่านต่อสมบัติ 3 ประการ
สัทธรรม 3 ประการ

สัทธรรม 3 ประการ

สัทธรรม แปลว่า ธรรมอันดี ธรรมที่แท้ หรือ ธรรมของสัตบุรุษ หมายถึง คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักหรือแก่นของพระพุทธศาสนา ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนา
อ่านต่อสัทธรรม 3 ประการ