บุตร 3 ประเภท

บุตร 3 ประเภท

บุตร 3 ประเภท

บุตร คือ ลูก ผู้สืบเชื้อสาย ผู้ที่เกิดจากมารดาบิดา แบ่งประเภทตามคุณธรรมเป็น 3 ประเภท คือ

1. อภิชาตบุตร หรือ อติชาตบุตร

อภิชาตบุตร หรือ อติชาตบุตร บุตรที่ยิ่งกว่าบิดามารดา หมายถึง ลูกที่ดีกว่าเลิศกว่าพ่อแม่ คือมีคุณธรรมสูงกว่าพ่อแม่ เช่น พ่อแม่เป็นมิจฉาทิฏฐิ ไม่ดำรงตนอยู่ในศีลธรรม แต่ลูกเป็นสัมมาทิฏฐิ ดำรงตนอยู่ในศีลธรรม เป็นต้น

2. อนุชาตบุตร

อนุชาตบุตร บุตรที่ตามเยี่ยงบิดามารดา หมายถึง ลูกที่เสมอด้วยพ่อแม่ คือมีคุณธรรมเสมอกับพ่อแม่ พ่อแม่มีคุณธรรมอย่างไร มีศีลอย่างไร มีความประพฤติอย่างไร มีทิฏฐิอย่างไร ลูกก็เป็นเช่นเดียวกัน

3. อวชาตบุตร

อวชาตบุตร บุตรที่ต่ำกว่าบิดามารดา หมายถึง ลูกที่เลวทราม มีคุณธรรมต่ำกว่าพ่อแม่ เช่น พ่อแม่เป็นสัมมาทิฏฐิ ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดี แต่ลูกเป็นมิจฉาทิฏฐิ ไม่ดำรงตนอยู่ในศีลธรรม เป็นต้น