ธัมมัสสวนานิสงส์ (อานิสงส์ของการฟังธรรม) 5 ประการ

ธัมมัสสวนานิสงส์ แปลว่า อานิสงส์ของการฟังธรรม หมายถึง ผลดีหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการฟังธรรม ท่านจำแนกไว้ 5 ประการ คือ

1. อสฺสุตํ สุณาติ

อสฺสุตํ สุณาติ ย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง คือ ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น มีเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ระดับง่ายจนถึงระดับที่วิจิตรพิสดารทำความเข้าใจได้ยาก การฟังธรรมบ่อย ๆ ย่อมทำให้ผู้ฟังได้รับความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น สิ่งที่ไม่เคยได้ฟังก็ได้ฟัง สิ่งที่ไม่เคยได้รู้ก็ได้รู้ เป็นการพอกพูนสติปัญญาให้มากขึ้น

2. สุตํ ปริโยทเปติ

สุตํ ปริโยทเปติ สิ่งที่เคยได้ฟัง ก็ทำให้แจ่มแจ้ง เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น คือ ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้น มีความละเอียดลึกซึ้งแตกต่างกันไป บางเรื่องเข้าใจง่าย บางเรื่องเข้าใจยาก ฟังครั้งเดียวอาจยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้ง ต้องฟังซ้ำจึงจะเข้าใจได้ดีขึ้น การฟังธรรมบ่อย ๆ ถ้าได้ฟังเรื่องเดิมซ้ำบ่อย ๆ ก็จะเข้าใจเนื้อหาในเรื่องนั้นมากยิ่งขึ้น หรือถ้าได้ฟังธรรมะเรื่องเดิมจากผู้แสดงธรรมที่แตกต่างกัน ย่อมได้รับฟังเนื้อหาที่ละเอียดลึกซึ้งแตกต่างกันไป ตามระดับปัญญาหรือความสามารถในการถ่ายทอดของผู้แสดงธรรม จะทำให้ได้รับความรู้ที่หลากหลายขึ้น

3. กงฺขํ วิหนติ

กงฺขํ วิหนติ บรรเทาความสงสัยเสียได้ คือ บางคนอาจมีความสงสัยในบางเรื่องหรือหลายเรื่อง การฟังธรรมบ่อย ๆ ถ้าได้ฟังเรื่องที่ตรงกับความสงสัยของตนเอง ก็จะสามารถทำให้คลายความสงสัยเสียได้ ถ้าได้ฟังธรรมะในเรื่องที่ใกล้เคียงกับเรื่องที่ตนสงสัย ก็จะพอเทียบเคียงกันได้ หรือสอบถามผู้รู้ให้กระจ่างเสียเลยก็ได้

4. ทิฏฺฐึ อุชุํ กโรติ

ทิฏฺฐึ อุชุํ กโรติ ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ คือ การฟังธรรม ช่วยปรับความเข้าใจของคนให้ถูกต้องได้ เช่น บางคนอาจเข้าใจเรื่องบางเรื่องผิดไปจากความเป็นจริง เมื่อได้ฟังธรรมก็จะทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องได้ ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องได้ รู้จักบาปบุญคุณโทษ รู้จักประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ รู้ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควร เช่นนี้เรียกว่า ทำความเห็นให้ตรง

5. จิตฺตมสฺส ปสีทติ

จิตฺตมสฺส ปสีทติ จิตของเขาย่อมผ่องใส คือ ธรรมดาจิตของคนทั้งหลายย่อมถูกกิเลสคือความโลภ ความโกรธ ความหลง ครอบงำอยู่เสมอ ทำให้คิดผิด พูดผิด ทำผิด มีจิตเศร้าหมอง เมื่อได้ฟังธรรมบ่อย ๆ จะทำให้ได้รู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด รู้สภาวะธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริง เกิดปัญญาเพิ่มขึ้นตามลำดับ ชำระความมัวหมองแห่งจิตได้ทีละน้อย ทำให้จิตผ่องใสขึ้นตามลำดับ