เวทนา 3 ประการ

เวทนา 3 ประการ

เวทนา 3 ประการ

เวทนา แปลว่า ความรู้สึก หรือ การเสวยอารมณ์ แบ่งตามลักษณะของความรู้สึกเป็น 3 ประการบ้าง 5 ประการบ้าง ในที่นี้จะกล่าวถึงเวทนา 3 คือ

1. สุขเวทนา

สุขเวทนา คือ ความรู้สึกสุข ความรู้สึกสบาย ความรู้สึกสำราญ ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจก็ตาม เช่น ความสบายกาย ความสบายใจ ความสำราญใจ เป็นต้น

2. ทุกขเวทนา

ทุกขเวทนา ความรู้สึกทุข์ ความรู้สึกไม่สบาย ความรู้สึกไม่ดี ทางกายหรือทางใจก็ตาม เช่น ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ เป็นต้น

3. อทุกขมสุขเวทนา

อทุกขมสุขเวทนา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อุเบกขาเวทนา คือ ความรู้สึกเฉย ๆ จะสุขก็ไม่ใช่ จะทุกข์ก็ไม่ใช่ ไม่รู้สึกสุขแต่ก็ไม่รู้สึกทุกข์ เฉย ๆ ธรรมดา ๆ