ภพ 3 ประการ

ภพ คือ ภาวะชีวิตของสัตว์ หรือ โลกเป็นที่อยู่ของสัตว์ หมายถึง โลกอันเป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์ที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิด ตามอำนาจของบุญและบาปที่ตนได้กระทำไว้ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1. กามภพ

กามภพ ภพที่เป็นกามาวจร หมายถึง โลกอันเป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์ผู้ยังเสวยกามคุณ 5 คือยังเสวยอารมณ์ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 อยู่ ได้แก่

อบายภูมิ 4 คือ

 • นิรยะ ภพของสัตว์นรก
 • ติรัจฉานโยนิ ภพของสัตว์ดิรัจฉาน
 • ปิตติวิสัย ภพของเปรต
 • อสุรกาย ภพของอสูรกาย

มนุษยโลก 1

และ กามาวจรสวรรค์ 6 ชั้น คือ

 • จาตุมมหาราชิกา
 • ดาวดึงส์
 • ยามา
 • ดุสิต
 • นิมมานรดี
 • ปรินิมมิตวสวัตดี

2. รูปภพ

รูปภพ ภพที่เป็นรูปาวจร หมายถึง โลกอันเป็นที่อยู่ของผู้ที่ได้รูปฌาน 4 ได้แก่ รูปพรหม 16 ชั้น คือ

 • พรหมปาริสัชชา
 • พรหมปุโรหิตา
 • มหาพรหมา
 • ปริตตาภา
 • อัปปมาณาภา
 • อาภัสสรา
 • ปริตตสุภา
 • อัปปมาณสุภา
 • สุภกิณหา
 • เวหัปผลา
 • อสัญญสัตตา
 • อวิหาสุทธาวาส
 • อตัปปาสุทธาวาส
 • สุทัสสาสุทธาวาส
 • สุทัสสีสุทธาวาส
 • อกนิฏฐาสุทธาวาส

3. อรูปภพ

อรูปภพ ภพที่เป็นอรูปาวจร หมายถึง ภพอันเป็นที่อยู่ของผู้ที่ได้บรรลุอรูปฌาน ได้แก่ อรูปพรหม 4 ชั้น คือ

 • อากาสานัญจายตนภพ ภพของผู้ได้อากาสานัญจายตนฌาน
 • วิญญาณัญจายตนภพ ภพของผู้ได้วิญญาณัญจายตนฌาน
 • อากิญจัญญายตนภพ ภพของผู้ได้อากิญจัญญายตนฌาน
 • เนวสัญญานาสัญญายตนภพ ภพของผู้ได้เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน