ทานสมบัติ 3 ประการ

ทานสมบัติ คือ ความถึงพร้อม หรือความพรั่งพร้อม ที่ทำให้ทานที่ได้บริจาคแล้วเป็นทานอันยอดเยี่ยม คือมีผลมาก มีอานิสงส์มาก จำแนกเป็น 3 ประการ คือ

1. เขตตสมบัติ

เขตตสมบัติ บุญเขตถึงพร้อม หมายถึง ปฏิคาหกหรือผู้รับทาน เป็นผู้ประพฤติดี มีศีลสมบูรณ์ ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ประกอบด้วยคุณธรรม เช่น ผู้รับทานเป็นพระสงฆ์ผู้ทรงศีล ทานนั้นก็มีอานิสงส์มากระดับหนึ่ง ผู้รับทานเป็นพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ ทานนั้นก็มีอานิสงส์มากขึ้นตามลำดับ

2. ไทยธรรมสมบัติ

ไทยธรรมสมบัติ ไทยธรรมถึงพร้อม คือ สิ่งที่ให้หรือสิ่งที่นำมาบริจาคเป็นทานนั้น เป็นของบริสุทธิ์คือได้มาโดยชอบธรรม เป็นสิ่งที่แสวงหามาได้ด้วยความสุจริต และเป็นของที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ผู้รับ

3. จิตตสมบัติ

จิตตสมบัติ เจตนาถึงพร้อม คือ ให้ด้วยความตั้งใจจริง มีเจตนาที่จะให้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้รับอย่างแท้จริง และมีเจตนาที่บริสุทธิ์ทั้ง 3 กาล คือ ก่อนให้ก็มีใจยินดีที่จะให้ ขณะให้ก็มีจิตใจผ่องใส ให้แล้วก็มีจิตใจแช่มชื่นเบิกบานยินดีในการให้

ทานสมบัติ ทั้ง 3 ประการนี้ เป็นเหตุให้ทานที่ให้นั้นมีอานิสงส์มาก