อสังขตลักษณะ 3 ประการ

อสังขตลักษณะ 3 ประการ

อสังขตลักษณะ 3 ประการ

อสังขตลักษณะ คือ ลักษณะแห่งอสังขตธรรม ธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง ได้แก่ พระนิพพาน มีลักษณะ 3 ประการ คือ

  1. อุปฺปาโท ปญฺญายติ ไม่ปรากฏความเกิด คือ ไม่มีเหตุปัจจัยอะไรปรุงแต่งทำให้เกิดขึ้น
  2. น วโย ปญฺญายติ ไม่ปรากฏความแตกสลาย คือ ความแตกสลายไม่มีปรากฏ
  3. น ฐิตสฺส อญฺญถตฺตํ ปญฺญายติ เมื่อตั้งอยู่ ไม่ปรากฏความแปรปรวน คือ ไม่ปรากฏความเปลี่ยนแปลงแปรผัน

ดูความหมายของอสังขตธรรมที่นี่