โลก 3 ประการ (นัยที่ 1)

โลก 3 ประการ

โลก 3 ประการ

โลก ในที่นี้หมายถึง สิ่งที่ต้องแตกดับไปเป็นธรรมดา คือบรรดาสภาวธรรมหรือหมู่สัตว์ กำหนดโดยขอบเขตบ้าง ไม่กำหนดบ้าง มี 3 ประการ คือ

1. สังขารโลก

สังขารโลก โลกคือสังขาร ได้แก่ สภาวธรรมทั้งปวงที่มีการปรุงแต่งตามเหตุปัจจัย คือถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้น และตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเหตุปัจจัย เช่น ธาตุ ขันธ์ อายตนะ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากเหตุปัจจัย มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และแตกสลายไปเป็นธรรมดา

2. สัตวโลก

สัตวโลก โลกคือหมู่สัตว์ ได้แก่ สิ่งที่มีวิญญาณหรือสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น สัตว์ดิรัจฉาน มนุษย์ เทวดา พรหม เป็นต้น ล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัย มีการเกิด แก่ เจ็บ และตาย เป็นธรรมดา

3. โอกาสโลก

โอกาสโลก โลกคือแผ่นดิน โลกอันกำหนดด้วยโอกาส ได้แก่ แผ่นดิน หรือดวงดาวอันเป็นที่อาศัยอยู่ของสัตว์ในภพภูมินั้น ๆ มีความหมายเดียวกันกับ กามโลก รูปโลก อรูปโลก (กามภพ รูปภพ อรูปภพ) ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่มีอันเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และเสื่อมสลายไป เป็นธรรมดาเช่นกัน