โลก 3 ประการ (นัยที่ 1)

โลก ในที่นี้หมายถึง สิ่งที่ต้องแตกดับไปเป็นธรรมดา คือบรรดาสภาวธรรมหรือหมู่สัตว์ กำหนดโดยขอบเขตบ้าง ไม่กำหนดบ้าง มี 3 ประการ