โลก 3 ประการ (นัยที่ 2)

โลก ในที่นี้ หมายถึง โลกอันเป็นที่อยู่ของสัตว์ หรือหมู่สัตว์ที่เกิดในภพนั้น ๆ ในที่นี้หมายเอาเฉพาะส่วนที่เป็นสุคติ มี 3 ประการ คือ

1. มนุษยโลก

มนุษยโลก โลกคือหมู่มนุษย์ หมายถึง โลกอันเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ หรือหมู่มนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกนั้น

2. เทวโลก

เทวโลก โลกคือหมู่เทวดา หมายถึง สวรรค์ชั้นกามาวจร 6 ชั้น อันเป็นที่อาศัยอยู่ของเทวดาทั้งหลาย หรือหมายเอาเทวดาที่อาศัยอยู่บนกามาวจรสวรรค์ทั้ง 6 ชั้นนั้น

3. พรหมโลก

พรหมโลก โลกคือหมู่พรหม หมายถึง ภพอันเป็นที่อาศัยอยู่ของพรหมทั้งหลาย หรือหมายเอาเหล่าพรหมที่อาศัยอยู่ในพรหมโลกเหล่านั้น อันได้แก่ รูปพรหม 16 ชั้น และอรูปพรหม 4 ชั้น