โลก 3 ประการ (นัยที่ 2)

โลก ในที่นี้ หมายถึง โลกอันเป็นที่อยู่ของสัตว์ หรือหมู่สัตว์ที่เกิดในภพนั้น ๆ ในที่นี้หมายเอาเฉพาะส่วนที่เป็นสุคติ มี 3 ประการ