โลก 3 ประการ (นัยที่ 3)

โลก ในที่นี้ หมายถึง โลกอันเป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์ หรือหมู่สัตว์อันเกิดในโลกนั้น ๆ มี 3 ประการ คือ

1. กามโลก

กามโลก คือ โลกที่เป็นกามาวจร หมายถึง โลกอันเป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์ผู้ยังเสวยกามคุณ 5 คือยังเสวยอารมณ์ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 อยู่ ได้แก่ อบายภูมิ 4 มนุษยโลก 1 และ กามาวจรสวรรค์ 6

2. รูปโลก

รูปโลก คือ โลกที่เป็นรูปาวจร หมายถึง โลกอันเป็นที่อยู่ของผู้ที่ได้รูปฌาน 4 ได้แก่ รูปพรหม 16 ชั้น

3. อรูปโลก

อรูปโลก คือ โลกที่เป็นอรูปาวจร หมายถึง โลกอันเป็นที่อยู่ของผู้ที่ได้บรรลุอรูปฌาน ได้แก่ อรูปพรหม 4 ชั้น

โลก 3 ประการ ในนัยนี้ มีความหมายเดียวกันกับภพ 3 คือ กามภพ รูปภพ และอรูปภพ นั่นเอง

ดูเพิ่มเติมในเรื่อง ภพ 3