สัมปทา 4 ประการ

สัมปทา 4 ประการ

สัมปทา 4 ประการ

สัมปทา แปลว่า ความถึงพร้อม หมายถึง ความพรั่งพร้อมสมบูรณ์แห่งองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งทำให้ทานที่บริจาคแล้วเป็นทานอันยอดเยี่ยม มีผลมาก อาจเห็นผลทันตา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สัมปทาคุณ มี 4 อย่าง คือ

1. วัตถุสัมปทา

วัตถุสัมปทา แปลว่า ถึงพร้อมด้วยวัตถุ คือบุคคลผู้เป็นที่ตั้งรองรับทาน เช่น ทักขิไณยบุคคลเป็นพระอรหันต์ หรือพระอนาคามี ผู้เข้านิโรธสมาบัติได้ จะเป็นเหตุให้ทานที่บริจาคมีผลมาก มีอานิสงส์มาก

2. ปัจจยสัมปทา

ปัจจยสัมปทา แปลว่า ถึงพร้อมด้วยปัจจัย คือ สิ่งที่จะให้เป็นของบริสุทธิ์ ได้มาโดยชอบธรรม เช่น วัตถุทานนั้นเป็นของที่ทายกหาได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรง ด้วยการประกอบสัมมาชีพ มิใช่ได้มาโดยอาการทุจริตฉ้อโกง อย่างนี้เรียกว่า วัตถุทานเป็นของบริสุทธิ์

3. เจตนาสัมปทา

เจตนาสัมปทา แปลว่า ถึงพร้อมด้วยเจตนา คือ มีเจตนาในการให้สมบูรณ์ครบ 3 กาล ทั้งก่อนให้ ขณะให้ และหลังให้ มีจิตโสมนัส ประกอบด้วยปัญญา เต็มใจให้ เต็มใจบริจาคทานด้วยความศรัทธายินดีแช่มชื่น

4. คุณาติเรกสัมปทา

คุณาติเรกสัมปทา แปลว่า ถึงพร้อมด้วยคุณส่วนพิเศษ คือ ปฏิคาหกมีคุณสมบัติพิเศษ เช่น ทักขิไณยบุคคลนั้น ออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ ๆ เป็นต้น

การให้หรือการบริจาคทานที่ประกอบด้วยสัมปทาทั้ง 4 ประการนี้ จะเป็นทานที่มีผลมากมีอานิสงส์มาก

Scroll to Top