สังเวชนียสถาน 4 ประการ

สังเวชนียสถาน คือ สถานที่เป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช สถานที่เนื่องด้วยพุทธประวัติซึ่งพุทธศาสนิกชนควรไปดูเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้เกิดความไม่ประมาท จะได้เร่งขวนขวายประกอบกุศลกรรม และสำหรับผู้ศรัทธาจะได้จาริกไปชม เพื่อเพิ่มพูนปสาทะ กระทำสักการะบูชา อันจะนำให้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

1. ชาตสถาน

ชาตสถาน สถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติ คือ อุทยานลุมพินี เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาตรัสรู้เป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ที่อำเภอไภรวา แคว้นอูธ ประเทศเนปาล

2. อภิสัมพุทธสถาน

อภิสัมพุทธสถาน สถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ คือ ควงโพธิ์ที่ตำบลโพธคยา หรือชาวไทยนิยมเรียก พุทธคยา ตั้งอยู่ในอำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

3. ธัมมจักกัปปวัตตนสถาน

ธัมมจักกัปปวัตตนสถาน สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คือ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี เรียกปัจจุบันว่าสารนาถ อยู่ในรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดียในปัจจุบัน

4. ปรินิพพุตสถาน

ปรินิพพุตสถาน สถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน คือ ที่สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา ตั้งอยู่ที่ตำบลมถากัวร์ อำเภอกุสินคร หรือกาเซีย หรือกาสยา ในเขตจังหวัดเทวริยา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

You may also like...