ราชสังคหวัตถุ 4 ประการ

ราชสังคหวัตถุ แปลว่า สังคหวัตถุของพระราชา สังคหวัตถุของผู้ครองแผ่นดิน หมายถึง ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน หลักการสงเคราะห์ประชาชนของนักปกครอง มี 4 ประการ คือ

1. สัสสเมธะ

สัสสเมธะ ความฉลาดในการบำรุงพืชพันธุ์ธัญญาหาร ส่งเสริมการเกษตรให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรเลี้ยงชีพได้โดยไม่ฝืดเคือง คือแม้ทำการเกษตรก็ไม่ลำบากในการเลี้ยงชีพ สามารถนำผลผลิตที่ได้จากการเกษตรมาค้าขายได้โดยไม่ลำบาก ไม่ถูกกดราคา ไม่ถูกโกง เป็นต้น

2. ปุริสเมธะ

ปุริสเมธะ ความฉลาดในการบำรุงข้าราชการ รู้จักส่งเสริมคนดีมีความสามารถให้ได้รับราชการ มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ส่งเสริมคนดี ไม่เลี้ยงคนชั่ว เชิดชูข้าราชการที่ดีให้ได้รับเกียรติยศชื่อเสียง สร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการที่ดีมีกำลังใจในการทำงานรับใช้แผ่นดิน

3. สัมมาปาสะ

สัมมาปาสะ ความรู้จักผูกผสานรวมใจประชาชนด้วยการส่งเสริมอาชีพ เช่น ให้คนจนกู้ยืมทุนไปสร้างตัวในพาณิชยกรรม เป็นต้น รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพทั้งหลายในด้านต่าง ๆ ให้ประชาชนมีโอกาสในการประกอบสัมมาชีพ มีรายได้ไปจุนเจือครอบครัว มีความเป็นอยู่ที่ดี ฐานะดี สุขภาพดี สังคมดี

4. วาชเปยะ หรือ วาจาเปยยะ

วาชเปยะ หรือ วาจาเปยยะ ความมีวาจาอันดูดดื่มน้ำใจ น้ำคำควรดื่ม คือ รู้จักพูด รู้จักปราศรัยไพเราะ สุภาพนุ่มนวล ประกอบด้วยเหตุผล มีประโยชน์ เป็นทางแห่งสามัคคี ทำให้เกิดความเข้าใจอันดี และความนิยมเชื่อถือ