ใจสั่งมา

โลก 3 ประการ (นัยที่ 3)

กามโลก คือ โลกที…