อนิพฺพินฺทิยการิสฺส สมฺมทตฺโถ วิปจฺจติ

อนิพฺพินฺทิยการิสฺส สมฺมทตฺโถ วิปจฺจติ.

[คำอ่าน : อะ-นิบ-พิน-ทิ-ยะ-กา-ริด-สะ, สำ-มะ-ทัด-โถ, วิ-ปัด-จะ-ติ]

“ประโยชน์ย่อมสำเร็จโดยชอบแก่ผู้ทำโดยไม่เบื่อหน่าย”

(ขุ.ชา.จตฺตาฬีส. 27/533)

การทำการงานทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานในทางโลกคือการประกอบอาชีพหาเลี้ยงชีวิต หรือว่างานทางธรรมคือการปฏิบัติเพื่อทางแห่งความพ้นทุกข์ก็ตาม จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อทำด้วยใจจริงไม่เบื่อหน่าย

การทำงานด้วยใจจริงไม่เบื่อหน่ายนั้น ต้องประกอบด้วยหลักธรรมที่ชื่อว่า อิทธิบาทธรรม ซึ่งมี 4 ข้อ คือ

  1. ฉันทะ พอใจในงานที่ทำ รักในงานที่ทำ
  2. วิริยะ ทำงานนั้น ๆ ด้วยความเพียรพยายาม
  3. จิตตะ เอาใจใส่งานที่ทำนั้นด้วยดี
  4. วิมังสา ทำงานนั้นโดยใช้สติปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบ

เมื่อทำงานโดยประกอบด้วยคุณธรรม 4 ข้อนี้ ย่อมได้ชื่อว่าทำโดยไม่เบื่อหน่าย

ผู้ที่ทำงานโดยไม่เบื่อหน่าย ย่อมจะสามารถทำงานนั้น ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากงานที่ทำนั้นอย่างแน่นอน