น นิพฺพินฺทิยการิสฺส สมฺมทตฺโถ วิปจฺจติ

น นิพฺพินฺทิยการิสฺส สมฺมทตฺโถ วิปจฺจติ.

[คำอ่าน : นะ, นิบ-พิน-ทิ-ยะ-กา-ริด-สะ, สำ-มะ-ทัด-โถ, วิ-ปัด-จะ-ติ]

“ประโยชน์ย่อมไม่สำเร็จโดยชอบ แก่ผู้ทำโดยเบื่อหน่าย”

(ขุ.ชา.จตฺตาฬีส. 27/533)

ไม่ว่าจะทำกิจการใดก็แล้วแต่ ต้องทำด้วยความขยันหมั่นเพียร ทำด้วยความเสมอต้นเสมอปลาย จึงจะสามารถประสบความสำเร็จในกิจการนั้น ๆ ได้

คนที่ทำเล่น ๆ ทำไม่จริงจัง ทำแบบเบื่อ ๆ หน่าย ๆ ย่อมไม่สามารถที่จะทำกิจการใด ๆ ให้สำเร็จลุล่วงได้ ไม่ว่าจะเป็นงานทางโลกหรืองานทางธรรมก็ตาม

งานทางโลก คืองานที่ทำเพื่อหาเลี้ยงชีวิต งานที่ทำเพื่อสร้างฐานะ หารายได้มาจุนเจือครอบครัว สร้างชื่อเสียงให้ตนเอง เป็นต้น ก็ต้องทำด้วยความขยันอดทนเสมอต้นเสมอปลาย ทำเล่น ๆ ไม่ได้

งานทางธรรม คือการปฏิบัติเพื่อขัดเกลาจิตใจ ทำลายกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากจิตใจตนเอง ก็ยิ่งต้องใช้ความขยันอดทนมากยิ่งขึ้นไปอีก ทำเล่น ๆ ย่อมไม่สามารถสำเร็จได้เลย

ดังนั้น ไม่ว่าทำงานใด ๆ ก็ตาม ต้องทำด้วยความขยัน จริงจัง อดทน เสมอต้นเสมอปลาย จึงจะสำเร็จลุล่วงสมความปรารถนาได้.