ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฺฐาตา วินฺทเต ธนํ

ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฺฐาตา วินฺทเต ธนํ.

[คำอ่าน : ปะ-ติ-รู-ปะ-กา-รี, ทุ-ระ-วา, อุด-ถา-ตา, วิน-ทะ-เต, ทะ-นัง]

“คนมีธุระหมั่นทำงานให้เหมาะเจาะ ย่อมหาทรัพย์ได้”

(สํ.ส. 15/316, ขุ.สุ. 25/361)

บุคคลผู้ที่เอาธุระคือไม่ทอดทิ้งการงาน ไม่ปล่อยปละละเลยงานในความรับผิดชอบ ไม่ผัดวันประกันพรุ่งทิ้งงานจนกลายเป็นดินพอกหางหมู ย่อมจะทำงานนั้น ๆ ให้สำเร็จได้โดยไม่ยาก

ใครก็ตามที่เอาใจใส่การงานในหน้าที่ไม่ทอดทิ้งไม่วางเฉย และทำการงานนั้น ๆ ด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยความขยัน รอบคอบ และเอาใจใส่อย่างดี เขาย่อมสามารถทำงานนั้น ๆ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีได้

และดังคำที่ว่า งานคือเงิน เงินคืองาน คนที่ขยันหมั่นเพียรกระกอบกิจการงานทั้งปวงให้สำเร็จเสร็จสิ้นทันเวลาที่ควรจะเป็น ไม่ปล่อยให้งานนั้น ๆ ล่าช้า เขาย่อมเจริญรุ่งเรืองในงานนั้น ๆ และหาทรัพย์ได้จากการประกอบกิจการด้วยดีนั้น