สัจจะ ธรรมะ อหิงสา สัญญมะ และทมะ มีอยู่ในผู้ใด ฯลฯ

ยมฺหิ สจฺจญฺจ ธมฺโม จ     อหึสา สญฺญโม ทโม
เอตทริยา เสวนฺติ     เอตํ โลเก อนามตํ.

[คำอ่าน]

ยำ-หิ, สัด-จัน-จะ, ทำ-โม, จะ….อะ-หิง-สา, สัน-ยะ-โม, ทะ-โม
เอ-ตะ-ทะ-ริ-ยา, เส-วัน-ติ….เอ-ตัง, โล-เก, อะ-นา-มะ-ตัง

[คำแปล]

“สัจจะ ธรรมะ อหิงสา สัญญมะ และทมะ มีอยู่ในผู้ใด อารยชน ย่อมคบผู้นั้น นั่นเป็นธรรมอันไม่ตายในโลก.”

(อุปสาฬฺหาโพธิสตฺต) ขุ.ชา.ทุก. 27/58.

สัจจะ หมายถึง ความซื่อสัตย์ไม่คดโกง ความจริงใจ

ธรรมะ หมายถึง คุณธรรมฝ่ายดีทั้งปวง

สัญญมะ หมายถึง ความสำรวมระวัง ได้แก่ ความประพฤติเรียบร้อยทางกาย วาจา ใจ อันเป็นไปในทางระแวดระวังไม่ให้เผลอไปทำบาปอกุศล

อหิงสา แปลว่า การไม่เบียดเบียน หมายถึง ความเป็นผู้มีจิตใจเมตตากรุณา ไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อน

ทมะ แปลว่า การข่ม หรือ การฝึก หมายถึง ความสามารถในการใช้ธรรมะข่มอธรรม การฝึกฝนตนเองให้เป็นคนดี

บุคคลผู้มีคุณธรรมดังกล่าวข้างต้น ถือว่าเป็นคนดีตามหลักธรรม มีชื่อเสียงเกียรติคุณขจรขจายไปทั่วสารทิศ เป็นบุคคลผู้มีคุณค่าควรแก่การคบหา บัณฑิตชนทั้งหลายย่อมสรรเสริญและคบหาสมาคมกับบุคคลเช่นนั้น.