หญิงเป็นมลทินของพรหมจรรย์ ประชาชนนี้ข้องอยู่ในหญิงนี้ ฯลฯ

อิตฺถี มลํ พฺรหฺมจริยสฺส     เอตฺถายํ สชฺชเต ปชา
ตโป จ พฺรหฺมจริยญฺจ     ตํ สินานมโนทกํ.

[คำอ่าน]

อิด-ถี, มะ-ลัง, พรำ-มะ-จะ-ริ-ยัด-สะ…..เอด-ถา-ยัง, สัด-ชะ-เต, ปะ-ชา
ตะ-โป, จะ, พรำ-มะ-จะ-ริ-ยัน-จะ…..ตัง, สิ-นา-นะ-มะ-โน-ทะ-กัง

[คำแปล]

“หญิงเป็นมลทินของพรหมจรรย์ ประชาชนนี้ข้องอยู่ในหญิงนี้ ตบะและพรหมจรรย์เป็นเครื่องอาบ ไม่ใช่น้ำ.”

(พุทฺธ) สํ.ส. 15/52.

พรหมจรรย์ คือ การประพฤติธรรมอันประเสริฐเพื่อออกจากกาม เช่น ผู้ที่ออกบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาเพื่อปฏิบัติขัดเกลาตนให้พ้นจากทุกข์ในวัฏสงสาร เช่นนี้เรียกว่า ประพฤติพรหมจรรย์

การประพฤติพรหมจรรย์นั้น มีศัตรูที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งคือสตรี เพราะโดยธรรมชาติแล้ว บุรุษย่อมมีใจโลเลหลงใหลในสตรี และเช่นเดียวกัน สตรีย่อมมีความโลเลหลงใหลในบุรุษ มีผู้ออกบวชเพื่อประพฤติพรหมจรรย์จำนวนมากที่ไม่สามารถอยู่จบพรหมจรรย์ คือไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้สำเร็จได้ เพราะสตรีเป็นเหตุ คือมีจิตหลงใหลในสตรีแล้วเลิกประพฤติพรหมจรรย์เสีย เช่น พระภิกษุที่บวชมาเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ แต่ไปชอบผู้หญิงก็ต้องลาสิกขาเสียกลางคัน เป็นต้น เช่นนี้การประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่สำเร็จ ดังนั้นท่านจึงกล่าวว่า ผู้หญิงเป็นมลทินของพรหมจรรย์

สิ่งที่จะชำระมลทินนี้ได้ ได้แก่ ตบะ คือ ความเพียรเครื่องเผากิเลส มีความเพียรอย่างยิ่งยวด มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ ตั้งใจเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานอย่างเคร่งครัด ประพฤติตามสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด เช่นนี้ จึงจะสามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้สำเร็จได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง.

You may also like...