คนใดเป็นนักเลงหญิง นักเลงสุรา และนักเลงการพนัน ฯลฯ

อิตฺถีธุตฺโต สุราธุตฺโต     อกฺขธุตฺโต จ โย นโร
ลทฺธี ลทฺธํ วินาเสติ    ตํ ปราภวโต มุขํ.

[คำอ่าน]

อิด-ถี-ทุด-โต, สุ-รา-ทุด-โต…..อัก-ขะ-ทุด-โต, จะ, โย, นะ-โร
ลัด-ที, ลัด-ทัง, วิ-นา-เส-ติ…..ตํ, ปะ-รา-พะ-วะ-โต, มุ-ขัง

[คำแปล]

“คนใดเป็นนักเลงหญิง นักเลงสุรา และนักเลงการพนัน ย่อมล้างผลาญทรัพย์ที่ตนได้แล้ว ๆ ข้อนั้น เป็นเหตุแห่งความฉิบหาย.”

(พุทฺธ) สุ.ขุ. 25/347.

นักเลงหญิง หมายถึง บุคคลที่มีความเจ้าชู้ ไม่สำรวมในกาม มักมากในกาม ชอบประพฤติตนนอกใจคู่ครองของตน ไม่พอใจด้วยภรรยาของตน แม้มีภรรยาอยู่แล้วก็ไปคบชู้สู่สมกับหญิงอื่น หรือชอบเที่ยวผู้หญิง หรือมีความประพฤติอื่นใดก็ตามอันเกี่ยวเนื่องด้วยการประพฤติผิดในกาม บุคคลผู้เป็นนักเลงหญิงเช่นนี้ย่อมประสบกับความฉิบหาย เช่น เสียทรัพย์ไปกับการเที่ยวผู้หญิง เสียชื่อเสียง หรืออาจจะได้รับโทษทางกฎหมายบ้านเมืองเพราะประพฤติผิดกฎหมายอันเกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องของกาม เป็นต้น

นักเลงสุรา หมายถึง บุคคลผู้มักดื่มสุราหรือเครื่องดองของเมาอื่น ๆ ตลอดถึงยาเสพติดทั้งหลาย อันเป็นสาเหตุก่อให้เกิดความมึนเมาขาดสติ บุคคลเช่นนี้ก็ย่อมประสบกับความฉิบหาย อันได้แก่ เสื่อมทรัพย์จากการใช้จ่ายทรัพย์เพื่อซื้อสุราเป็นต้นนั้น เมื่อดื่มสุราหรือเสพของมึนเมาเหล่านั้นเข้าไปแล้วขาดสติ ย่อมเป็นสาเหตุให้กระทำการอันผิดกฎหมายบ้านเมืองทั้งหลาย และได้รับโทษจากการกระทำผิดนั้น

นักเลงการพนัน หมายถึง บุคคลผู้ชอบเล่นการพนันชนิดต่าง ๆ ซึ่งการเล่นการพนันนั้นเป็นเหตุให้เสียทรัพย์ ซ้ำยังผิดกฎหมายอีกด้วย ดังนั้น การเล่นการพนันจึงเป็นเหตุแห่งความฉิบหายคือ ทั้งเสียทรัพย์และได้รับโทษทางกฎหมาย

ความเป็นนักเลงหญิง นักเลงสุรา และนักเลงการพนัน ทั้ง 3 ประการนั้น นอกจากจะเป็นสาเหตุแห่งความเสื่อมในโลกนี้แล้ว ยังเป็นสาเหตุให้เข้าถึงทุคติในสัมปรายภพอีกด้วย จึงสามารถกล่าวได้ว่า ทั้ง 3 อย่างนั้น เป็นเหตุแห่งความฉิบหายถ่ายเดียว.

You may also like...