ใจสั่งมา

กมฺมุนา วตฺตตี โลโก “สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม”

กมฺมุนา วตฺตตี โลโก "สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม"

กมฺมุนา วตฺตตี โลโก.

[คำอ่าน : กำ-มุ-นา, วัด-ตะ-ตี, โล-โก]

“สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม”

(ม.ม. ๑๓/๖๔๘, ขุ.สุ. ๒๕/๔๕๗)

สัตว์โลกทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ดิรัจฉาน ล้วนแล้วแต่เป็นไปตามอำนาจของกรรมทั้งนั้น

เราเกิดมาเป็นมนุษย์ ก็เพราะกรรมพามา สัตว์ดิรัจฉานทั้งหลายที่ไปเกิดในสภาพนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นช้าง ม้า วัว ควาย หมา แมว รวมลงคือสัตว์ทุกชนิด เขาไปเกิดในสภาพเช่นนั้นก็เพราะกรรมพาไป ไม่ใช่สิ่งอื่น

แม้แต่มนุษย์เราเกิดมา มีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกัน มีฐานะความเป็นอยู่ต่างกัน บ้างร่ำรวย บ้างยากจน บ้างก็พออยู่ได้ ทั้งหมดนั้นก็เพราะกรรมจัดสรรให้เป็นไป

ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า แต่ละบุคคลได้สร้างกรรมไว้อย่างไรนั่นเอง ดังนั้น เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว พึงสร้างแต่กรรมดีเถิด อย่าสร้างกรรมชั่วเลย.


สารบัญ พุทธศาสนสุภาษิต

อัตตวรรค หมวดตนมัจจุวรรค หมวดความตาย
อัปปมาทวรรค หมวดความไม่ประมาทมิตตวรรค หมวดมิตร
กัมมวรรค หมวดกรรมยาจนาวรรค หมวดการขอ
กิเลสวรรค หมวดกิเลสราชวรรค หมวดพระราชา
โกธวรรค หมวดความโกรธวาจาวรรค หมวดวาจา
ขันติวรรค หมวดความอดทนวิริยวรรค หมวดความเพียร
จิตตวรรค หมวดจิตเวรวรรค หมวดเวร
ชยวรรค หมวดความชนะสัจจวรรค หมวดความสัตย์
ทานวรรค หมวดทานสติวรรค หมวดสติ
ทุกขวรรค หมวดทุกข์สัทธาวรรค หมวดศรัทธา
ธัมมวรรค หมวดธรรมสันตุฏฐิวรรค หมวดสันโดษ
ปกิณกวรรค หมวดเบ็ดเตล็ดสมณวรรค หมวดสมณะ
ปัญญาวรรค หมวดปัญญาสามัคคีวรรค หมวดสามัคคี
ปมาทวรรค หมวดความประมาทสีลวรรค หมวดศีล
ปาปวรรค หมวดบาปสุขวรรค หมวดความสุข
ปุคคลวรรค หมวดบุคคลเสวนาวรรค หมวดการคบหา
ปุญญวรรค หมวดบุญ

ดูอักษรย่อบอกนามคัมภีร์ได้ที่นี่