กยิรา เจ กยิราเถนํ “ถ้าจะทำ ก็พึงทำการนั้นจริง”

กยิรา เจ กยิราเถนํ.

[คำอ่าน : กะ-ยิ-รา, เจ, กะ-ยิ-รา-เถ-นัง]

“ถ้าจะทำ ก็พึงทำการนั้นจริง”

(สํ.ส. 15/67, ขุ.ธ. 25/56)

การงานทั้งหลายทั้งปวง ทั้งงานทางโลกและงานทางธรรม จะสำเร็จลุล่วงได้นั้น ต้องทำอย่างจริงจัง ทำด้วความขยันขันแข็ง มุมานะ อดทน เอาใจใส่ ไม่ย่อท้อ ไม่ถอดใจ ไม่ทอดทิ้ง จึงจะสามารถสำเร็จได้

งานทางโลก หมายถึง การประกอบอาชีพ การทำมาหากินเพื่อเลี้ยงชีวิต หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ทางสังคม นั่นคืองานทางโลก

งานทางธรรม หมายถึง การปฏิบัติขัดเกลาตน เพื่อชำระกิเลสตัณหาออกจากจิตจากใจ อันมีเป้าหมายสูงสุดเป็นที่มุ่งหวัง นั่นคือ พระนิพพาน ซึ่งจะนำเราให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงอย่างยั่งยืน

การงานดังกล่าวมาทั้งทางโลกทางธรรมน้้น ถ้าขาดความเอาใจใส่ คือทำสักแต่ว่าทำ ไม่ได้จริงจังอะไร ก็ย่อมยากที่จะประสบผลสำเร็จได้ หรือไม่สำเร็จเลย

ดังนั้น ไม่ว่าจะทำสิ่งใด พึงทำด้วยความตั้งใจจริง ทำด้วยใจรัก ทำด้วยความเพียร ทำด้วยความเอาใจใส่ และทำด้วยปัญญาพิจารณาไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน งานนั้น ๆ ย่อมจะสำเร็จได้