วาจํ มุญฺเจยฺย กลฺยาณึ “ควรเปล่งวาจางาม”

วาจํ มุญฺเจยฺย กลฺยาณึ.

[คำอ่าน : วา-จัง, มุน-ไจ-ยะ, กัน-ละ-ยา-นิง]

“ควรเปล่งวาจางาม”

(สํ.ส. 15/60)

คำว่า “วาจางาม” หมายถึง คำพูดที่มีคุณลักษณะ 5 อย่าง ดังนี้

  1. กล่าวถูกกาลเทศะ คือพูดถูกที่ถูกเวลา
  2. เป็นคำจริง ไม่โกหกหลอกลวง
  3. เป็นคำพูดที่อ่อนหวาน ไพเราะเสนาะหู
  4. เป็นคำพูดที่มีประโยชน์ ไม่เหลวไหลไร้สาระ
  5. กล่าวด้วยจิตเมตตา คือเป็นคำที่พูดด้วยความปรารถนาดีต่อผู้ฟัง

ถ้อยคำที่ประกอบด้วยลักษณะ 5 อย่างดังกล่าวมานี้ เรียกว่า วาจางาม

คนที่พูดแต่ถ้อยคำที่มีลักษณะของวาจางามดังกล่าวนั้น ย่อมเป็นที่รักและนับถือของคนทั้งหลาย เขาย่อมสามารถยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น

You may also like...