สนฺติเมว สิกฺเขยฺย “พึงศึกษาความสงบนั่นแล”

สนฺติเมว สิกฺเขยฺย.

[คำอ่าน : สัน-ติ-เม-วะ, สิก-ไข-ยะ]

“พึงศึกษาความสงบนั่นแล”

(ม.อุป. 14/436)

สันติ คือ ความสงบ ได้แก่ ความสงบกาย ความสงบวาจา ความสงบใจ และความสงบอย่างยิ่งคือพระนิพพาน ผู้ที่จะสงบกาย วาจา ใจ ต้องเป็นผู้ที่รักษาศีลบริสุทธิ์ อีกทั้งต้องมีความเพียรที่เรียกว่า สัมมัปปธาน 4 อย่าง คือ

  1. สังวรปธาน ความเพียรเพื่อระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้น
  2. ปหานปธาน ความเพียรเพื่อกำจัดบาปที่เกิดขึ้นแล้ว
  3. ภาวนาปธาน ความเพียรเพื่อทำบุญกุศลให้เกิดมีขึ้น
  4. อนุรักขนาปธาน ความเพียรเพื่อรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว

เมื่อบุคคลมีความเพียรอย่างนี้ ย่อมจะสามารถดำเนินตามทางแห่งสันติ จนกระทั่งถึงความสงบอย่างยิ่งคือพระนิพพานได้

พุทธศาสนิกชน พึงศึกษาวิถีแห่งความสงบ คือแนวทางที่จะทำให้เกิดความสงบกาย วาจา ใจ ดังกล่าว ให้เข้าใจถ่องแท้ และปฏิบัติตามให้ได้ผลจริง จึงจะได้ชื่อว่า ดำเนินตามวิถีแห่งพระพุทธองค์

You may also like...