โกโธ สตฺถมลํ โลเก “ความโกรธ เป็นดังสนิมศัสตราในโลก”

โกโธ สตฺถมลํ โลเก.

[คำอ่าน : โก-โท, สัด-ถะ-มะ-ลัง, โล-เก]

“ความโกรธ เป็นดังสนิมศัสตราในโลก”

(สํ.ส. 15/60)

ปัญญา เปรียบเสมือนมีด มีดเอาไว้ตัดสิ่งของต่าง ๆ ให้ขาดได้ ปัญญา ก็เอาไว้ตัดปัญหา แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อมีปัญญา ปัญหาทุกอย่างก็สามารถครี่คลายได้รวดเร็วและถูกวิธี

ความโกรธ เปรียบเสมือนสนิม ถ้าสนิมเกาะมีด ก็ทำให้ความคมของมีดถูกบดบังด้วยสนิมนั้น จะใช้ตัดสิ่งของใด ๆ ก็ยากกว่าเดิม ตัดให้ขาดได้ยากกว่าเดิม หรือถ้าสนิมเกาะมาก ๆ มีดนั้นก็ใช้การไม่ได้เสียเลย

เมื่อความโกรธเกิดขึ้น ก็เหมือนมีสนิมเกาะปัญญา เพราะความโกรธจะเป็นตัวบดบังปัญญา คือเมื่อเกิดความโกรธขึ้นมาแล้ว ปัญญาจะลดลง คิดอ่านอะไรก็ไม่กระจ่าง หรือมักทำอะไรโดยขาดการยั้งคิดพิจารณา ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย

ดังนั้น ควรฝึกบรรเทาความโกรธ และกำจัดความโกรธออกจากใจให้ได้มากที่สุด เพื่อเปิดทางให้ปัญญาทำงานได้อย่างเต็มที่ การใช้ชีวิตจะได้ราบรื่น แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ถูกจุด การใช้ชีวิตก็จะมีประสิทธิภาพ