ใจสั่งมา

ททมาโน ปิโย โหติ “ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก”

ททมาโน ปิโย โหติ "ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก"

ททมาโน ปิโย โหติ.

[คำอ่าน : ทะ-ทะ-มา-โน, ปิ-โย, โห-ติ]

“ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก”

(องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๔๔)

ผู้ให้ คือผู้ที่มีจิตเสียสละ ยอมสละให้ปันสิ่งของของตนเองแก่ผู้อื่นด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้เพื่อช่วยเหลือคนอื่นในยามที่เขาสับสนบ้าง ให้เพื่อบูชาคุณของผู้ที่ควรบูชาบ้าง

ไม่ว่าจะให้ด้วยเหตุผลใด การให้นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ยากยิ่ง เพราะต้องต่อสู้กับความตระหนี่ถี่เหนียวที่ติดอยู่กับจิตของเรามานาน เพราะฉะนั้น บุคคลผู้มีปกติให้ ย่อมเป็นที่รักของผู้ได้รับ และได้รับมิตรภาพจากผู้รับ

ผู้ให้ย่อมผูกไมตรี สร้างมิตรภาพได้ด้วยอาการอย่างนี้ การให้ จึงเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญ และผู้ให้ ยิ่งเป็นที่น่าสรรเสริญมากยิ่งขึ้นไปอีก


สารบัญ พุทธศาสนสุภาษิต

อัตตวรรค หมวดตนมัจจุวรรค หมวดความตาย
อัปปมาทวรรค หมวดความไม่ประมาทมิตตวรรค หมวดมิตร
กัมมวรรค หมวดกรรมยาจนาวรรค หมวดการขอ
กิเลสวรรค หมวดกิเลสราชวรรค หมวดพระราชา
โกธวรรค หมวดความโกรธวาจาวรรค หมวดวาจา
ขันติวรรค หมวดความอดทนวิริยวรรค หมวดความเพียร
จิตตวรรค หมวดจิตเวรวรรค หมวดเวร
ชยวรรค หมวดความชนะสัจจวรรค หมวดความสัตย์
ทานวรรค หมวดทานสติวรรค หมวดสติ
ทุกขวรรค หมวดทุกข์สัทธาวรรค หมวดศรัทธา
ธัมมวรรค หมวดธรรมสันตุฏฐิวรรค หมวดสันโดษ
ปกิณกวรรค หมวดเบ็ดเตล็ดสมณวรรค หมวดสมณะ
ปัญญาวรรค หมวดปัญญาสามัคคีวรรค หมวดสามัคคี
ปมาทวรรค หมวดความประมาทสีลวรรค หมวดศีล
ปาปวรรค หมวดบาปสุขวรรค หมวดความสุข
ปุคคลวรรค หมวดบุคคลเสวนาวรรค หมวดการคบหา
ปุญญวรรค หมวดบุญ

ดูอักษรย่อบอกนามคัมภีร์ได้ที่นี่บทความแนะนำ

กาโล ฆสติ ภูตานิ สพฺพาเนว สหตฺตนา "กาลเวลา ย่อมกินสรรพสัตว์ พร้อมทั้งตัวเอง"
กเรยฺย โยคฺคํ ธุวมปฺปมตฺโต "ผู้ไม่ประมาท ควรทำความเพียรให้แน่วแน่"
พาลสงฺคตจารี หิ ทีฆมทฺธาน โสจติ "ผู้เที่ยวสมาคมกับคนพาล ย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนาน"
อตฺตนา อกตํ ปาปํ อตฺตนา ว วิสุชฺฌติ "ตนไม่ทำบาปเอง ย่อมหมดจดเอง"
อปฺปมาทํ ปสํสนฺติ "บัณฑิตย่อมสรรเสริญความไม่ประมาท"
น ทีฆมายุํ ลภเต ธเนน "คนไม่ได้อายุยืนเพราะทรัพย์"
ชรูปนีตสฺส น สนฺติ ตาณา "เมื่อสัตว์ถูกชรานำเข้าไปแล้ว ไม่มีผู้ป้องกัน"
หิยฺโยติ หิยฺยติ โปโส ปเรติ ปริหายติ "คนที่ผัดวันว่าพรุ่งนี้ ย่อมเสื่อม ยิ่งว่ามะรืนนี้ ก็ยิ่งเสื่อม...