ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ “ผู้ให้ ย่อมจะผูกไมตรีไว้ได้”

ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ.

[คำอ่าน : ทะ-ทัง, มิด-ตา-นิ, คัน-ถะ-ติ]

“ผู้ให้ ย่อมจะผูกไมตรีไว้ได้”

(สํ.ส. 15/316)

ผู้ให้ คือ ผู้ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละให้ปันสิ่งของของตนเองแก่ผู้อื่น ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ ด้วยต้องการบุญกุศลหรือต้องการช่วยเหลือ

บุคคลผู้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดังกล่าว ย่อมเป็นผู้ที่บุคคลอื่นเคารพนับถือ โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับสิ่งของหรือได้รับน้ำใจจากเขา ย่อมจะมีความรักมีความนับถือในตัวเขาเป็นอันมาก เพราะการที่บุคคลจะสละให้ปันแก่บุคคลอื่นได้นั้น เป็นสิ่งที่ทำได้ยากยิ่ง

การให้นั้น ก่อให้เกิดความประทับใจทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับ ผู้ให้ก็มีความสุขใจที่ได้ให้ ผู้รับก็มีความประทับใจในตัวผู้ให้ เพราะฉะนั้น การให้ปันสิ่งของแก่กันและกัน จึงเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดี และผู้ให้ ย่อมได้รับมิตรภาพที่ดีตอบแทนกลับมา

ดังนั้น เราท่านทั้งหลายพึงฝึกจิตใจให้ยินดีในการให้ เพราะการให้นั้นเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่ทำให้คนทั้งหลายรักใคร่นับถือกัน เป็นการสร้างมิตรภาพ และสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในสังคมได้

Scroll to Top