โน เจ ลเภถ นิปกํ สหายํ เอโก จเร น จ ปาปานิ กยิรา “ถ้าไม่ได้สหายผู้รอบคอบ พึงเที่ยวไปคนเดียว และไม่พึงทำความชั่ว”

โน เจ ลเภถ นิปกํ สหายํ เอโก จเร น จ ปาปานิ กยิรา "ถ้าไม่ได้สหายผู้รอบคอบ พึงเที่ยวไปคนเดียว และไม่พึงทำความชั่ว"

โน เจ ลเภถ นิปกํ สหายํ เอโก จเร น จ ปาปานิ กยิรา.

[คำอ่าน : โน, เจ, ละ-เพ-ถะ, นิ-ปะ-กัง, สะ-หา-ยัง, เอ-โก, จะ-เร, นะ, จะ, ปา-ปา-นิ, กะ-ยิ-รา]

“ถ้าไม่ได้สหายผู้รอบคอบ พึงเที่ยวไปคนเดียว และไม่พึงทำความชั่ว”

(วิ.มหา. ๕/๓๓๖, ม.อุป. ๑๔/๒๙๗)

เพื่อน นับว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่สำคัญมากอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิต เพราะผู้ที่มีเพื่อน เมื่อประสบปัญหาต่าง ๆ เข้ามา ย่อมจะมีเพื่อนคอยช่วยเหลือเกื้อกูล ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ สำเร็จลงได้ ซึ่งนั่นหมายถึงการมีเพื่อนที่ดี

แต่ถ้าหาเพื่อนที่ดีเช่นนั้นไม่ได้ ก็จงอย่าไปเลือกคบคนพาลหรือคนไม่ดีเป็นเพื่อนเลย เพราะคนพาลนั้นจะชักนำเราไปในทางที่เสื่อมเสีย อีกทั้งคนพาลนั้นไม่มีความจริงใจให้เพื่อน ดังคำที่ว่า ไม่มีความเป็นสหายในหมู่คนพาล

ดังนั้น ถ้าหาเพื่อนที่ดีไม่ได้ ก็อย่าคบคนพาลเป็นเพื่อน สู้ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวตามลำพังยังประเสริฐกว่าการมีคนพาลเป็นเพื่อนหลายเท่านัก


สารบัญ พุทธศาสนสุภาษิต


ดูอักษรย่อบอกนามคัมภีร์ได้ที่นี่