ใจสั่งมา

นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ “ความสุข (อื่น) ยิ่งกว่าความสงบ ไม่มี”

นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ "ความสุข (อื่น) ยิ่งกว่าความสงบ ไม่มี"

นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ.

[คำอ่าน : นัด-ถิ, สัน-ติ-ปะ-รัง, สุ-ขัง]

“ความสุข (อื่น) ยิ่งกว่าความสงบ ไม่มี”

(ขุ.ธ. ๒๕/๔๒)

ความสงบ คือภาวะที่ไม่มีสิ่งใดมารบกวน เช่น เรานั่งอยู่ในที่เงียบ ๆ ไม่มีคนอื่นมารบกวน ไม่มีเสียงรถเสียงเรือมารบกวน ไม่มีหมาแมวหรือสัตว์อื่นใดมารวบกวน อย่างนี้เรียว่าความสงบ โดยทั่ว ๆ ไป เมื่อเราอยู่ในที่ที่สงบ เราย่อมจะมีความสุขเป็นธรรมดา

ความสงบ ในพุทธศาสนสุภาษิตนี้ หมายถึง ความสงบแห่งใจ อันเป็นความสงบระงับจากกิเลสตัณหา คือไม่มีกิเลสตัณหามารบกวนจิตใจให้ต้องเดือดร้อน ซึ่งหมายถึงพระนิพพาน

ถ้าเราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนบรรลุธรรมขั้นสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์ได้แล้ว กิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงถูกกำจัดออกจากจิตจากใจไปหมดแล้ว ย่อมจะไม่เหลือสิ่งใดที่จะกวนใจให้ขุ่นมัวได้อีก สิ่งที่จะทำให้จิตใจเป็นทุกข์ย่อมจะไม่มีอีกแล้ว

เมื่อทำได้ดังนี้ จัดว่าได้ถึงสุดอันไพบูลย์แล้ว คือถึงความสุขที่เป็นโลกุตตระ เป็นความสุขเหนือโลก เป็นความสุขที่ไม่กลับมาทุกข์อีกแล้ว

ดังนั้นจึงสรุปความได้ว่า ความสุขอันเกิดจากความสงบระงับจากกิเลสตัณหา เป็นความสุขที่ยอดเยี่ยม ไม่มีความสุขใด ๆ ในโลกจะยิ่งกว่าหรือเทียบเทียมได้เลย


สารบัญ พุทธศาสนสุภาษิต

อัตตวรรค หมวดตนมัจจุวรรค หมวดความตาย
อัปปมาทวรรค หมวดความไม่ประมาทมิตตวรรค หมวดมิตร
กัมมวรรค หมวดกรรมยาจนาวรรค หมวดการขอ
กิเลสวรรค หมวดกิเลสราชวรรค หมวดพระราชา
โกธวรรค หมวดความโกรธวาจาวรรค หมวดวาจา
ขันติวรรค หมวดความอดทนวิริยวรรค หมวดความเพียร
จิตตวรรค หมวดจิตเวรวรรค หมวดเวร
ชยวรรค หมวดความชนะสัจจวรรค หมวดความสัตย์
ทานวรรค หมวดทานสติวรรค หมวดสติ
ทุกขวรรค หมวดทุกข์สัทธาวรรค หมวดศรัทธา
ธัมมวรรค หมวดธรรมสันตุฏฐิวรรค หมวดสันโดษ
ปกิณกวรรค หมวดเบ็ดเตล็ดสมณวรรค หมวดสมณะ
ปัญญาวรรค หมวดปัญญาสามัคคีวรรค หมวดสามัคคี
ปมาทวรรค หมวดความประมาทสีลวรรค หมวดศีล
ปาปวรรค หมวดบาปสุขวรรค หมวดความสุข
ปุคคลวรรค หมวดบุคคลเสวนาวรรค หมวดการคบหา
ปุญญวรรค หมวดบุญ

ดูอักษรย่อบอกนามคัมภีร์ได้ที่นี่บทความแนะนำ

ยํ เว หิตญฺจ สาธุญฺจ ตํ เว ปรมทุกฺกรํ "การใดแล เป็นประโยชน์ด้วย ดีด้วย การนั้นแล ทำได้ยากยิ่ง"
สนฺโต น เต เย น วทนฺติ ธมฺมํ "ผู้ใดไม่พูดเป็นธรรม ผู้นั้นมิใช่สัตบุรุษ"
วาจํ ปมุญฺเจ กุสลํ นาติเวลํ "ไม่ควรเปล่งวาจาที่ดีให้เกินกาล"
สนฺโต สตฺตหิเต รตา "สัตบุรุษยินดีในการเกื้อกูลสัตว์"
อตฺโถ อตฺถสฺส นกฺขตฺตํ กึ กริสฺสนฺติ ตารกา "ประโยชน์เป็นฤกษ์ของประโยชน์เอง ดวงดาวจักทำอะไรได้"
น กามกามา ลปยนฺติ สนฺโต "สัตบุรุษไม่ปราศรัยเพราะใคร่กาม"
กเรยฺย โยคฺคํ ธุวมปฺปมตฺโต "ผู้ไม่ประมาท ควรทำความเพียรให้แน่วแน่"
สงฺกปฺปราโค ปุริสสฺส กาโม "ความกำหนัดเพราะดำริ เป็นกามของคน"