สพฺพํ รฏฺฐํ สุขํ โหติ ราชา เจ โหติ ธมฺมิโก “ถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรม ราษฎรทั้งปวงก็เป็นสุข”

สพฺพํ รฏฺฐํ สุขํ โหติ ราชา เจ โหติ ธมฺมิโก.

[คำอ่าน : สับ-พัง, รัด-ถัง, สุ-ขัง, โห-ติ, รา-ชา, เจ, โห-ติ, ทำ-มิ-โก]

“ถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรม ราษฎรทั้งปวงก็เป็นสุข”

(องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๙๙, ขุ.ชา.จตุกฺก. ๒๗/๑๕๒)

ผู้ที่เป็นพระราชา จะต้องประกอบด้วยทศพิธราชธรรม จึงจะสามารถได้รับการยอมรับนับถือและเป็นที่เคารพรักของประชาชน

ทศพิธราชธรรมนั้นมีอยู่ ๑๐ อย่าง คือ

  1. บริจาคทาน
  2. รักษาศีล
  3. สละทรัพย์เพื่อสาธารณประโยชน์
  4. มีพระอัธยาศัยอ่อนโยน
  5. เพียรข่มธรรมฝ่ายต่ำ
  6. ไม่ขัดเคืองง่าย
  7. ไม่เบียดเบียน
  8. มีความอดทน
  9. มีความยุติธรรม
  10. มีความซื่อตรง

เมื่อพระราชาทรงดำรงพระองค์อยู่ในธรรมทั้ง ๑๐ ประการนี้ ย่อมจะทรงได้รับความเคารพนับถือจากปวงชนเป็นอย่างมาก


สารบัญ พุทธศาสนสุภาษิต


ดูอักษรย่อบอกนามคัมภีร์ได้ที่นี่