กุทฺธํ อปฺปฏิกุชฺฌนฺโต ราชา รฏฺฐสฺส ปูชิโต

กุทฺธํ อปฺปฏิกุชฺฌนฺโต ราชา รฏฺฐสฺส ปูชิโต.

[คำอ่าน : กุด-ทัง, อับ-ปะ-ติ-กุด-ชัน-โต, รา-ชา, รัด-ถัด-สะ, ปู-ชิ-โต]

“พระราชาผู้ไม่กริ้วตอบผู้โกรธ ราษฎรก็ย่อมบูชา”

(ขุ.ชา.จตุกฺก. 27/187)

ความโกรธ เป็นกิเลสร้ายแรงที่ทำให้คนเสียกิริยาและเสียศีลได้ง่ายมาก เมื่อความโกรธเกิดขึ้นมาแล้ว บุคคลนั้น ๆ มักทำสิ่งชั่วร้ายได้ตามอำนาจของความโกรธบันดาล

พระราชา ทรงเป็นผู้สูงส่งที่สุดในประเทศ พระองค์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจสูงสุดในแผ่นดิน หากพระราชาทรงกริ้วเพราะถูกความโกรธครอบงำ ย่อมสามารถสั่งการใด ๆ ตามอำนาจความโกรธ ก่อให้เกิดความเสียหายได้เป็นอันมาก

หากพระราชาทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ไม่ทรงตกอยู่ภายใต้อำนาจของความโกรธ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งปวงด้วยความเมตตา พระองค์ย่อมจะเป็นที่รักของประชาชนทั้งหลาย

You may also like...