ราชา มุขํ มนุสฺสานํ “พระราชา เป็นประมุขของปวงชน”

ราชา มุขํ มนุสฺสานํ.

[คำอ่าน : รา-ชา, มุ-ขัง, มะ-นุด-สา-นัง]

“พระราชา เป็นประมุขของปวงชน”

(วิ.มหา. ๕/๑๒๔, ม.ม. ๑๓/๕๕๖, ขุ.สุ. ๒๕/๔๔๖)

พระราชา คือ ผู้ปกครองประเทศ เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนทั้งประเทศ กำลังใจของประชาชนทั้งปวงขึ้นอยู่ที่ผู้ปกครองคือพระราชา

ธรรมดาผู้ที่จะเป็นพระราชาได้นั้น จะต้องได้สร้างบารมีในอดีตชาติมาเป็นอย่างมาก ดังนั้น พระราชาจึงเป็นผู้มีบารมียิ่งใหญ่ไพศาล และเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั้งหลาย

ผู้ที่เป็นพระราชา จะต้องประกอบด้วยพรหมวิหารธรรม ทศพิธราชธรรม และสังคหวัตถุธรรม จึงจะสามารถได้รับการยอมรับนับถือและเป็นที่เคารพนับถือของประชาชน


สารบัญ พุทธศาสนสุภาษิต


ดูอักษรย่อบอกนามคัมภีร์ได้ที่นี่