ใจสั่งมา

สจฺจํ เว อมตา วาจา “คำสัตย์แล เป็นวาจาไม่ตาย”

สจฺจํ เว อมตา วาจา "คำสัตย์แล เป็นวาจาไม่ตาย"

สจฺจํ เว อมตา วาจา.

[คำอ่าน : สัด-จัง, เว, อะ-มะ-ตา, วา-จา]

“คำสัตย์แล เป็นวาจาไม่ตาย”

(สํ.ส. ๑๕/๒๗๘, ขุ.เถร. ๒๖/๔๓๔)

คำสัตย์ คือ คำจริง คำพูดที่เป็นจริง คำพูดที่ไม่แปรผันเป็นอย่างอื่นไปได้ เช่น คำสอนของพระพุทธเจ้า ที่พระองค์ตรัสไว้อย่างไรก็เป็นอย่างนั้น ไม่แปรผันเป็นอย่างอื่น

ที่ว่าคำสัตย์เป็นวาจาไม่ตายนั้น ก็เพราะว่าคำสัตย์เป็นคำที่ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นได้ ดังเช่นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนั่นเอง

คำสอนของพระพุทธเจ้าล้วนแต่เป็นคำสัตย์ เป็นสัจจธรรม คือเป็นความจริงที่ปรากฏอยู่คู่กับโลก ไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเอง แต่เป็นสิ่งที่มีอยู่และเป็นอยู่เช่นนั้นจริง ๆ ไม่ว่ากาลเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน คำสอนของพระองค์ก็ยังคงอยู่และเป็นความจริงอยู่เสมอไม่เปลี่ยนแปลง

อีกประการหนึ่ง ความจริงใด ๆ เป็นความจริงที่ปรากฏอยู่ในโลก ความจริงนั้น ๆ ก็จะยังคงเป็นจริงอยู่เช่นนั้นไม่เปลี่ยนแปลง ถึงแม้ว่าจะมีคนมาแกล้งกล่าวให้คลาดเคลื่อนจากความจริง ความจริงนั้นก็ยังคงเป็นความจริงเช่นเดิม ไม่ได้แปรเปลี่ยนเป็นคำโกหกตามคำพูดของใคร

ดังนั้น ท่านจริงกล่าวว่า คำสัตย์เป็นวาจาไม่ตาย


สารบัญ พุทธศาสนสุภาษิต

อัตตวรรค หมวดตนมัจจุวรรค หมวดความตาย
อัปปมาทวรรค หมวดความไม่ประมาทมิตตวรรค หมวดมิตร
กัมมวรรค หมวดกรรมยาจนาวรรค หมวดการขอ
กิเลสวรรค หมวดกิเลสราชวรรค หมวดพระราชา
โกธวรรค หมวดความโกรธวาจาวรรค หมวดวาจา
ขันติวรรค หมวดความอดทนวิริยวรรค หมวดความเพียร
จิตตวรรค หมวดจิตเวรวรรค หมวดเวร
ชยวรรค หมวดความชนะสัจจวรรค หมวดความสัตย์
ทานวรรค หมวดทานสติวรรค หมวดสติ
ทุกขวรรค หมวดทุกข์สัทธาวรรค หมวดศรัทธา
ธัมมวรรค หมวดธรรมสันตุฏฐิวรรค หมวดสันโดษ
ปกิณกวรรค หมวดเบ็ดเตล็ดสมณวรรค หมวดสมณะ
ปัญญาวรรค หมวดปัญญาสามัคคีวรรค หมวดสามัคคี
ปมาทวรรค หมวดความประมาทสีลวรรค หมวดศีล
ปาปวรรค หมวดบาปสุขวรรค หมวดความสุข
ปุคคลวรรค หมวดบุคคลเสวนาวรรค หมวดการคบหา
ปุญญวรรค หมวดบุญ

ดูอักษรย่อบอกนามคัมภีร์ได้ที่นี่