เอกตฺตํ ทฺวิรตฺตํ วา ทุกฺขํ วสติ เวริสุ

เอกตฺตํ ทฺวิรตฺตํ วา ทุกฺขํ วสติ เวริสุ.

[คำอ่าน : เอ-กัด-ตัง, ทะ-วิ-รัด-ตัง, วา, ทุก-ขัง, วะ-สะ-ติ, เว-ริ-สุ]

“อยู่ในพวกไพรีคืนเดียวหรือสองคืน ก็เป็นทุกข์”

(ขุ.ชา.เอก. 27/34)

คำว่า ไพรี หรือ เวรี นั้นแปลว่า คนมีเวรต่อกัน หรือได้แก่ ศรัตรูคู่อาฆาต นั่นเอง คนที่มีเวรต่อกันนั้น ย่อมจะไม่มีความปรารถนาดีต่อกัน มีแต่จะจองล้างจองผลาญเท่านั้น

การอยู่ในกลุ่มชนที่มีเวรต่อเรา หรืออยู่ในสมาคมของคนที่จองล้างจองผลาญ ไม่มีความปรารถนาดีให้กับเรา ย่อมจะหาความสุขมิได้

หากรู้ว่าอยู่ในสมาคมใดแล้วมีแต่คนที่ไม่ปรารถนาดีต่อเรา หรือจองล้างจองผลาญ หาแต่หนทางที่จะสร้างความฉิบหายต่อเราแล้วไซร้ พึงออกมาจากสมาคมเช่นนั้นเสีย เพราะมีแต่จะได้รับทุกข์รับโทษเท่านั้น หาความสุขหาประโยชน์ใด ๆ จากสมาคมเช่นนั้นไม่ได้