ยํ เว เสวติ ตาทิโส “คบคนเช่นใด ก็เป็นคนเช่นนั้นแล”

ยํ เว เสวติ ตาทิโส.

[คำอ่าน : ยัง, เว, เส-วะ-ติ, ตา-ทิ-โส]

“คบคนเช่นใด ก็เป็นคนเช่นนั้นแล”

(ว.ว.)

การคบเพื่อน ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของชีวิตคน เพราะคนเรานั้นไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังได้ จำต้องมีเพื่อน เพราะเราอยู่ในสังคม ต้องคบค้าสมาคมกับคนอื่น มีการติดต่อกับคนอื่น จึงจะสามารถอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้

แต่มนุษย์เรานั้น มีทั้งที่เป็นคนดีและคนไม่ดี การคบเพื่อน จึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณาไตร่ตรองให้ดี ต้องดูให้แน่ว่าคน ๆ นั้นดีหรือไม่ดี แล้วจึงตัดสินใจคบหรือไม่คบ

เพราะโดยปกติ เพื่อนย่อมจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์เป็นอันมาก ถ้าเราคบเพื่อนดี ก็มีความเป็นไปได้ที่เราจะเป็นคนดีด้วยเช่นกัน แต่ถ้าเราคบเพื่อนชั่ว ก็มีความเป็นได้สูงที่เราจะเป็นคนชั่วด้วยเช่นกัน

เพราะคบคนเช่นใดก็ย่อมจะเป็นคนเช่นนั้น ถ้าคบเพื่อนดี เพื่อนดีก็จะแนะนำเราในทิศทางที่ดี แต่ถ้าคบเพื่อนชั่ว เพื่อนชั่วนั้นก็จะชักจูงเราไปในทางที่ชั่วด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้น จะคบใครเป็นเพื่อน ต้องพิจารณาให้ดี

You may also like...