ธุระ 2 ประการ

ธุระ แปลว่า หน้าที่การงานที่พึงกระทำ หมายถึง กิจที่จะต้องทำในพระพุทธศาสนา คือหน้าที่ที่ผู้บรรพชาอุปสมบทเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้ว จะต้องเอาใจใส่ไม่ทอดทิ้ง มี 2 ประการ คือ

1. คันถธุระ

คันถธุระ คือ ธุระฝ่ายคัมภีร์ หรือ กิจด้านการเล่าเรียน ผู้ที่บรรพชาอุปสมบทเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้ว จะต้องเอาใจใส่ศึกษาหลักธรรมคำสอนอันเป็นหลักปฏิบัติ และศึกษาพระวินัยอันเป็นระเบียบปฏิบัติ ให้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน เพื่อให้สามารถดำรงตนอยู่ในพระพุทธศาสนาได้ด้วยความบริสุทธิ์งดงาม ไม่มัวหมอง

2. วิปัสสนาธุระ

วิปัสสนาธุระ คือ ธุระฝ่ายการเจริญวิปัสสนา หรือ กิจด้านการบำเพ็ญภาวนา คือการเจริญกรรมฐาน ทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน อันเป็นธุระสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา

เป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนานั้นคือพระนิพพาน และสิ่งที่จะทำให้ถึงพระนิพพานได้ก็คือวิปัสสนาธุระ หรือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่เอง

ทั้งคันถธุระและวิปัสสนาธุระนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่ โดยคันถธุระคือการศึกษาเล่าเรียนนั้น จะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจชัดเจนทั้งในหลักปฏิบัติและระเบียบปฏิบัติ อันจะเป็นเหตุให้การปฏิบัติวิปัสสนาธุระคือการเจริญกรรมฐานสามารถทำได้ถูกต้องและได้ผล