ธุระ 2 ประการ

ธุระ 2 ประการ
1. คันถธุระ ธุระฝ่ายคัมภีร์
2. วิปัสสนาธุระ ธุระฝ่ายการเจริญวิปัสสนา