ศาสนา 2 ประการ

ศาสนา แปลว่า คำสอน หมายเอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แบ่งเป็น 2 ประการ คือ

1. ปริยัติศาสนา

ปริยัติศาสนา คือ คำสอนฝ่ายปริยัติ หมายถึง คำสอนที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างช่ำชอง ได้แก่ นวังคสัตถุศาสน์ อันประกอบด้วย สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธัมมะ และ เวทัลละ

2. ปฏิบัติศาสนา

ปฏิบัติศาสนา คือ คำสอนฝ่ายปฏิบัติ หมายถึง คำสอนที่จะต้องปฏิบัติ ได้แก่ สัมมาปฏิปทา อนุโลมปฏิปทา อปัจจนีกปฏิปทา (ปฏิปทาที่ไม่ขัดขวาง) อันวัตถปฏิปทา (ปฏิปทาที่เป็นไปตามความมุ่งหมาย) ธัมมานุธัมมปฏิปทา (ปฏิบัติธรรมถูกหลัก) กล่าวคือ การบำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์, ความคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย โภชเนมัตตัญญุตา ชาคริยานุโยค สติสัมปชัญญะ, สติปัฏฐาน 4, สัมมัปปธาน 4, อิทธิบาท 4, อินทรีย์ 5, พละ 5, โพชฌงค์ 7, มรรคมีองค์ 8 โพธิปักขิยธรรม 37

You may also like...