ใจสั่งมา

สังคหะ 2 ประการ

สังคหะ 2 ประการ

สังคหะ 2 ประการ

สังคหะ แปลว่า การสงเคราะห์ หมายถึง การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แบ่งตามสิ่งที่ใช้ในการสงเคราะห์ มี 2 ประการ คือ

1. อามิสสังคหะ

อามิสสังคหะ คือ การสงเคราะห์ด้วยอามิส หมายถึง การสงเคราะห์หรือการช่วยเหลือด้วยวัตถุสิ่งของ เช่น ให้ข้าวให้น้ำ แบ่งสิ่งของให้ใช้ ให้เงิน เป็นต้น หรือสงเคราะห์ด้วยวัตถุหรือทรัพย์สินอย่างอื่น ๆ ที่พอจะเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันได้

2. ธัมมสังคหะ

ธัมมสังคหะ คือ การสงเคราะห์ด้วยธรรม หมายถึง การสงเคราะห์หรือช่วยเหลือด้วยการให้ธรรมะ ให้ความรู้ ให้คำแนะนำ หรือชี้ทางสว่างให้ เป็นต้น เช่น มีเพื่อนบ้านประสบปัญหาชีวิต หาหนทางออกไม่ได้ หาวิธีแก้ปัญหาไม่ได้ เราช่วยปลอบประโลม ให้ธรรมะที่สามารถเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจได้ หรือชี้ทางออกที่ดีให้ อย่างนี้เรียกว่า สงเคราะห์ด้วยธรรม