เวทนา 2 ประการ

เวทนา แปลว่า ความรู้สึก หรือ การเสวยอารมณ์ แบ่งตามทางที่เกิดความรู้สึกเป็น 2 ประการ คือ

1. กายิกเวทนา

กายิกเวทนา เวทนาทางกาย ความรู้สึกทางกาย การเสวยอารมณ์ทางกาย หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางร่างกาย หรือรับรู้ได้ทางร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขหรือทุกข์ก็ตาม เช่น เย็น ร้อน อ่อน แข็ง เป็นต้น

2. เจตสิกเวทนา

เจตสิกเวทนา เวทนาทางใจ ความรู้สึกทางใจ การเสวยอารมณ์ทางใจ หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางใจ หรือรับรู้ได้ทางใจ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ตาม เช่น ความสบายใจ ความไม่สบายใจ ความแช่มชื่นใจ ความเสียใจ เป็นต้น