ฤทธิ์ 2 ประการ

ฤทธิ์ ในที่นี้หมายถึง ความสำเร็จ หรือ ความเจริญรุ่งเรือง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. อามิสฤทธิ์

อามิสฤทธิ์ คือ ความสำเร็จหรือความรุ่งเรืองทางวัตถุ หมายถึง ความสำเร็จในการดำรงชีวิตที่ต้องดิ้นรนพยายามประกอบสัมมาชีพ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและวัตถุสิ่งของทั้งหลายที่ชาวโลกเขาต้องการกัน เช่น ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ ความสำเร็จในการสร้างฐานะ ความมั่งมีศรีสุข เป็นต้น

2. ธรรมฤทธิ์

ธรรมฤทธิ์ คือ ความสำเร็จหรือความรุ่งเรืองทางธรรม หมายถึง ความสำเร็จในการศึกษาพระสัทธรรม ความสำเร็จในการปฏิบัติธรรม การบรรลุธรรมขั้นสูงแต่ละระดับ เช่น การบรรลุเป็นพระโสดาบัน การบรรลุเป็นพระสกทาคามี เป็นต้น

ความสำเร็จหรือความรุ่งเรืองทั้ง 2 ด้าน เป็นความสำเร็จที่พึงปรารถนา แต่อย่างไรก็ตาม การจะประสบความสำเร็จทั้งสองด้านนั้น จำเป็นต้องอาศัยความเพียรพยายามอย่างยิ่งจึงจะได้มา มิใช่ได้มาโดยง่ายเลย