เอโกว เสยฺโย ปุริโส สปญฺโญ โย ภาสิตสฺส วิชานาติ อตฺถํ “ผู้มีปัญญา รู้เนื้อความแห่งภาษิต คนเดียวเท่านั้น ประเสริฐกว่า”

เอโกว เสยฺโย ปุริโส สปญฺโญ โย ภาสิตสฺส วิชานาติ อตฺถํ "ผู้มีปัญญา รู้เนื้อความแห่งภาษิต คนเดียวเท่านั้น ประเสริฐกว่า"

เอโกว เสยฺโย ปุริโส สปญฺโญ โย ภาสิตสฺส วิชานาติ อตฺถํ.

[คำอ่าน : เอ-โก-วะ, ไส-โย, ปุ-ริ-โส, สะ-ปัน-โย, โย, พา-สิ-ตัด-สะ, วิ-ชา-นา-ติ, อัด-ถัง]

“ผู้มีปัญญา รู้เนื้อความแห่งภาษิต คนเดียวเท่านั้น ประเสริฐกว่า”

(ขุ.ชา.เอก. ๒๗/๓๒)

คนที่มีปัญญา รู้จักทางแห่งความเสื่อม รู้จักทางแห่งความเจริญ และรู้จักละทางเสื่อมเดินตามทางแห่งความเจริญ ย่อมเป็นที่ต้องการของทุก ๆ สังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่ก็ตาม

คนที่มีปัญญา จะสามารถพินิจพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ได้ตามเหตุตามผล ตามความเป็นจริง เมื่อเกิดปัญหาขึ้น เขาย่อมสามารถมองปัญหาออก และสามารถคลี่คลายปัญหานั้นได้อย่างถูกต้องตรงจุด

คนที่มีปัญญา นอกจากจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองได้แล้ว เขายังสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่น ๆ ในสังคมได้อีกด้วย และย่อมสามารถเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นได้ ย่อมสามารถชี้แนะแนวทางที่ดีและถูกต้องให้คนอื่นได้อย่างกระจ่างชัดเจน

ดังนั้น ในบรรดาบุคคลทั้งหลาย ผู้ที่มีปัญญาย่อมได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุด


สารบัญ พุทธศาสนสุภาษิต


ดูอักษรย่อบอกนามคัมภีร์ได้ที่นี่