คุณวา จาตฺตโน คุณํ “ผู้มีความดี จงรักษาความดีของตนไว้”

คุณวา จาตฺตโน คุณํ

[คำอ่าน : คุ-นะ-วา, จาด-ตะ-โน, คุ-นัง]

“ผู้มีความดี จงรักษาความดีของตนไว้”

(ส.ส.)

เมื่อเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ในชาติหนึ่งนี้ สิ่งที่ควรทำและสะสมให้มากก็คือ คุณงามความดี เพราะความดีที่เราได้สร้างไว้นี้ จะเป็นสิ่งทีนำพาความสุขความเจริญมาสู่เรา

การสร้างคุณงามความดี สามารถทำได้ตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ คือ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม และการชำระใจของตนให้สะอาดอยู่เสมอ

เมื่อบุคคลสร้างคุณงามความดีดังกล่าว จะเป็นผู้ที่มีคุณงามความดี เมื่อมีแล้วก็ต้องรักษาคุณงามความดีนั้นไว้ ด้วยการหมั่นสร้างคุณงามความดีดังกล่าวอยู่เสมอ ไม่หยุด และไม่ให้น้อยกว่าเดิม